MF2032 Eco Design 6,0 hp

Eco Design

Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskap om miljökrav och produktutvecklingsverktyg för eco-design, samt att ge grundläggande kompetens i att utveckla produkter för ett hållbart samhälle.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I kursen introduceras området Eco Design i form av lektioner kombinerat med övningar där olika metoder introduceras och praktiseras. Parallellt genomförs ett projekt där en produkt ska analyseras ur ett eco design prespektiv. Områden och metoder som tas upp är livscykelanalys (LCA); social livscykelanalys (S-LCA), livscykelkostnad (LCC), cirkulär ekonomi, lagstiftning speciellt avfallshantering, konstruktion för demontering.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera och förklara begrepp och metoder kopplade till Eco Design
  • applicera metoder för Eco Design och hållbar utveckling på konsumentprodukt
  • analysera och utvärdera lösningar med avseende på hållbarhet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.


Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Hedlund Åström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2032

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2022

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.