Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2039 Avancerad tjänstedesign 9,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Endast är för studenter på TIPDM, spår IPDC

Del av program

Masterprogram, integrerad produktdesign, åk 1, IPDC, Obligatorisk

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (6,0 hp), P2 (3,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 5

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50310

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan MF2039 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Centralt i kursen är ett problembaserat lärande i form av tjänstedesignprojekt som studenterna får genomföra i samarbete med en uppdragsgivare med koppling till teknisk design. Arbetet genomförs i grupper som erbjuds kontinuerlig handledning. Handledningen skapar möjligheter för feedback kring designprocess och kontinuerlig uppföljning av lärandet. Föreläsningar, övningar och litteraturstudier ger bakgrund och kunskap till studenterna under arbetets gång.

Färdigheter som tränas och kursens ämnesinnehåll omfattar:

 • teori, fallstudier och bakgrund till området,
 • hållbarhetsdimensioner och hur dessa kan appliceras i utvecklingen av tjänstekoncept,
 • tjänstedesignprocess och metoder som intervjumetodik, empirianalys, kundresa, syntetisering och framtagande av triggermaterial,
 • konceptutveckling tjänsteerbjudande som tydligt kopplar till insikter kring brukares upplevelser och behov liksom till teknisk genomförbarhet,
 • visualisering och kommunikation av designprocess och resultat.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Fokus på process
1. tillämpa tjänstedesignprocessen och de metoder som presenteras i kursen baserat på ett uppdrag från en teknikbaserad klientorganisation.
2. självständigt samverka inom projektgruppen och samordna det gemensamma arbetet i tjänstedesignprocessens alla faser.
3. motivera beslut som fattats under alla faser i designprocessen, till exempel valet av respondenter, användares insikter och föreslagna tekniska lösningar.

Fokus på resultat
4. utifrån uppdrag från klientorganisationen och insikter från brukarstudier, utforma ett tjänstekoncept som på ett kreativt sätt uppfyller verkliga användarbehov och är tekniskt genomförbart.
5. förklara hur utvecklingen av triggermaterial och det slutliga tjänstekonceptet baseras på och stöds av nya insikter kring användarens upplevelser och behov.
6. skapa en kortfilm/animation som visualiserar tjänstekonceptet på ett pedagogiskt och engagerat sätt.

Fokus på hållbarhet
7. förklara hur tjänster kan bidra till att uppnå en hållbar utveckling i minst en av de tre dimensionerna - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
8. applicera minst en av de tre hållbarhetsdimensionerna på ert projekt och motivera hur tjänstekonceptet kan bidra till en hållbar utveckling.

Fokus på reflektion kring teori och praktik
9. beskriva tjänstedesignprocessen, bakomliggande principer, metoder, teorier och perspektiv som presenteras i kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1061 Introduktion till design och produktframtagning (alternativt MF1018 Industriell design Prop), MF1062 Design och produktframtagning, MF1040 Design och produktframtagning, metodik eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Film, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Individuell inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget ges på skalan A, B, C, D, E, FX, F och är en sammanvägning av betyg från respektive examinationsmoment och de högskolepoäng som dessa motsvarar.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs 80% närvaro vid föreläsningar och övningar samt en medverkan i projektarbetet i en omfattning som motsvarar kursens storlek.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd