MF2040 Industriell design högre kurs 24,0 hp

Industrial Design Engineering Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Högrekursen är indelad i praktiska och teoretiska moment som överlappar varandra. Stor vikt läggs vid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare. Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska efter kursen:

- äga praktisk och teoretisk kunskap om hela designprocessen från designbrief till utvärdering av den färdiga produkten

- kunna använda metoder för användardriven design samt hur användare kan delta i designprocessen

- förstå och ha erfarehet av hur teknik, ekonomi och design samverkar i ett framgångsrikt designprojekt samt parternas olika roller

- kunna se designprocessen ur ett industriellt perspektiv, med fokus på material, teknik och produktion

- Kunna se designprocessen ur ett slutanvändar- och konsumentperspektiv

- ha arbetat i ett komplext designprojekt tillsammans med en uppdragsgivare

- tillämpat kunskaper inom presentations- och kommunikationteknik i faktiska projekt

Kursens huvudsakliga innehåll

 Högrekursen är indelad i praktiska och teoretiska moment som överlappar varandra. Stor vikt läggs vid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare. Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de oliak delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

Under kursen tränar vi olika metoder för att studera användare och deras behov allt ifrån enkäter till fokusgrupper och workshopmetodik.

Ett moment i kursen utgörs av samarbete med andra utbildningsdiscipliner inom ekonomi och design. Målet med det momentet är att ge studenterna erfarenhet av gruppdynamik och de olika roller som finns inom produktutveckling.

Kursen innehåller en workshop inom olika material material, teknik, tribologi och taktilitet.

Under kursen går en seminarieserie där studenter i grupper förbereder, dokumenterar och genomför ett heldagsseminarium för de andra studenterna på kursen.

Stor vikt läggs vid ingenjörsmässiga kunskaper som konstruktion och teknisk färdighet.

Behörighet

CDEPR4IDE

Litteratur

Materials; Engineering, Science, Processing and Design, Ashby, Shercliff, Cebon, ISBN: 978-0-7506-8391-3, 2007 eller

 Materials Selection in Mechanical Design, Michael Ashby, ISBN: 978-0-7506-6168-3, Elsevier, 2004

Sensation and Perception, Wolfe, Kluender & Levi et al, ISBN 0-87893-938-5

Ullman

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 7,0, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 8,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen samt övningsuppgifter

Obligatorisk närvaro på 75% av föreläsningarna och samtliga laborationer

Godkänt designprojekt och redovisning

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, 08-790 73 37, cmj@md.kth.se, Conrad Luttropp, 08-790 74 97, conrad@md.kth.se

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.