Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp

I kursen kommer du att få möjlighet att träna dina praktiska ingenjörskunskaper relaterade till mekatronisk hårdvara och mjukvara. Du kommer att konstruera och tillverka kretskort, och du kommer att skriva och köra programvaran som behövs för att styra dem. Du kommer att lära dig om utmaningar och frågor relaterade till signalnivåer, brus, kretskortslayout, mätning och testning. Du kommer att kunna diskutera dina insikter med lärarna i labbet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Obligatorisk för TMEKM

Del av program

Masterprogram, fordonsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, fordonsteknik, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, mekatronik, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

5 - 60

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50542

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Andreas Cronhjort (andreas.cronhjort@itm.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan MF2043 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om konstruktion av robusta mekatroniska system, med en tydlig tyngd på hur den elektroniska hårdvaran lämpligtvis konstrueras.
Laborationerna kan innehålla såväl experimentella studier som simuleringar, i syfte att ge möjlighet att skapa både bred och djup förståelse av funktionen hos den inblandade elektroniken.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Konstruera elektroniska system som är robusta med avseende på funktion, miljöpåverkan och elektromagnetisk kompatibilitet

 2. Konstruera och tillverka elektroniska delsystem såsom till exempel strömförsörjning, drivsteg, filter och strömsensorer

 3. Anpassa egenskaper hos analoga och digitala elektriska signaler, så att de på ett robust sätt kan interagera med digital elektronik, till exempel i form av en mikrokontroller

 4. Konstruera och tillverka mekatroniska system, innehållandes bland annat sammankopplade elektroniska delsystem liknande de ovan nämnda

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En teknologie kandidatexamen, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

Är godkänd på kursen MF1016 Elektroteknik, eller motsvarande kunskaper i elektroteknik.

Är godkänd på kursen DD1320 Tillämpad datalogi/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi eller motsvarande kunskaper i programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om mikrodatorteknik och C-programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tillhandahållet digitalt och utdelat material

Datablad och övrig information som studenter på egen hand finner på internet 
    

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Spåret Mekatronik (IPUC)

Kontaktperson

Andreas Cronhjort (andreas.cronhjort@itm.kth.se)