Hoppa till huvudinnehållet

MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge en djupare förståelse av mekatroniska konstruktion och hårdvara.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2043 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen skall ge djupare kunskap i mekatronisk konstruktion med avseende på hårdvara.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Bygga elektronik som är robust och tar hänsyn till EMC och miljötålighet.
  • Konstruera och tillverka strömförsörjningsmoduler, drivelektronik, filter (analoga och  digitala), strömsensorer samt integrera alla moduler till ett system.
  • Anpassa analoga och digitala signaler till en mikrokontroller

Kursupplägg

Kursen byggs upp utav föreläsningar, övningar och laborationer. Tidvis bygger du dina egna laborationsutrustningar. Modeller tas fram av olika delsystem som sedan kan simuleras och konstrueras.

Laborationerna avslutas med korta redovisningar inför labassistent. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En teknologie kandidatexamen, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

Är godkänd på kursen MF1016 Elektroteknik, eller motsvarande kunskaper i elektroteknik.

Är godkänd på kursen DD1320 Tillämpad datalogi/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi eller motsvarande kunskaper i programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om mikrodatorteknik och C-programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material
    

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Johansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2043

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Spåret Mekatronik (IPUC)

Kontaktperson

Mikael Hellgren, micke@md.kth.se, 08 790 6306