MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 hp

Embedded Systems for Mechatronics, II

Det övergripande målet med kursen är att ge en förståelse för design och implementering av inbyggda system inklusive distribuerade system med systematisk konstruktion, kontroll och felsökning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens syftar till att förse deltagarna med grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter för utveckling av inbyggda system med tonvikt på systematisk konstruktion, verifiering/kvalitetskontroll och felsökning (debuggning). Denna förståelse innebär att Du efter kursen ska kunna

1. ge exempel på inbyggda system och deras tillämpningar, beskriva de särskilda krav som ställs för att utveckla sådana system och skillnaderna mellan olika tillämpningsområden (t.ex. fordonsindustrin, automation och medicinteknik).

2. beskriva och tillämpa systematiska metoder för systemutveckling, inklusive kravspecifikation,

design och realisering av funktioner, verifiering och validering.

3. klassificera och förklara olika typer av funktioner och beteende, samt deras motsvarande beräkningsmodeller (models of computation) och konsekvenser för mjukvara, hårdvara, och realtidsimplementering.

4. tillämpa dina kunskaper i reglerteknik och programmering i design och realisering av styrprogramvara på distribuerade datorer.

5. beskriva, förklara och använda mjukvaruplattformar (realtidsoperativsystem - RTOS).

6. beskriva och förklara grundläggande tekniker för kvalitetskontroll och felsökning, inklusive hur man väljer testfall, och tillämpa en delmängd av dessa tekniker.

7. analysera systemkrav, härleda de relaterade funktionella och icke-funktionella kraven, och motivera arkitekturdesign och exekveringsstrategi med relevanta arkitekturstilar och designmönster.

8. förstå trender och state-of-the-art för modell- och komponentbaserad utveckling av

inbyggda system.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår

 • Föreläsningar, där överblick och inspiration finns.
 • Laborationer, där verktyg och tekniker introduceras, och en uppsättning praktiska övningar utförs av deltagarna i grupperna.
 • Klassrumsövningar, där deltagarna kan utveckla och öva de teoretiska delarna av kursen.

Varje vecka av kursen fokuserar på ett specifikt tema. Övningarna är moduluppbyggda enligt dessa teman. Övningarna omfattar genomförandet av funktioner med RTOS i en enda och distribuerat system. I delar av övningar, kommer systemet mönster modelleras och analyseras med hjälp av Matlab Simulink / Stateflow och andra tekniker.

Behörighet

Godkänd på minst 50% av kursen MF2042 Inbyggdad system för mekatronik I.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

a) Godkända laborationer.

b) godkända kontrollskrivningar.

Betyget är baserat på en viktad värdering av resultaten från (a) och (b).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

DeJiu Chen, chen@md.kth.se, 08 790 6428

Examinator

Dejiu Chen <chen@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.