MF2046 Produktinnovation 6,0 hp

Product Innovation

De övergripande målen med kursen är att ge kursdeltagarna en bred översikt över området innovation, teknik och management samt att skapa en grundlig förståelse av ledningens utmaningar som innovativ verksamhet, genom presentationen av teoretiska modeller och ramar samt empiriska illustrationer.

Vidare syftar kursen till att ge studenterna en uppsättning analytiska verktyg och metoder som underlättar identifieringen av möjligheter för innovation samt deras förverkligande i nya produkter och företag. Särskild vikt läggs vid tillämpningen av presenterade modeller, ramverk och metoder med hjälp av fallstudier, diskussioner och ett grupparbete.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenter ska efter genomgången kurs:

 • Kunna beskriva olika typer av innovationer och förklara dessas samspel med företagsstrategi, affärsmodeller och industriell utveckling.

 • Förklara olika faktorer som påverkar innovationers uppkomst och spridning.
 • Kunna tillämpa en begränsad uppsättning av tillgängliga analytiska ramverk, verktyg och metoder för att generera och styra affärsdriven innovationsverksamhet.

 • Förklara strategiska och organisatoriska problem kopplade till innovationsverksamhet.
 • Känna till aktuella trender avseende ledning och organisering av innovationsaktiviteter.

 • Förklara för hur idéer, kunskap och lärande kan hanteras för att stödja en innovationsverksamhet och vara bekant med olika metoder, verktyg och arbetssätt som kan användas för detta.
 • Kunna göra grundläggande affärsmässiga antaganden och bedömningar avseende möjliga innovationer, i synnerhet avseende ekonomisk potential och genomförbarhet.

 • Vara förmögen att skriva en kortfattad affärsplan eller ett beslutsunderlag för investering avseende en möjlig innovation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar och övningar, samt en projektuppgift som genomförs i grupper om fem till sex studenter. Föreläsningar och övningar täcker följande områden:

 • Introduktion till innovationsteknik och ledning av innovation
 • Industriell dynamik och teknisk innovation
 • Innovationers ursprung, olika typer av innovation, innovationsmönster
 • Samspel mellan företagsstrategi och innovationsstrategi
 • Affärsmodellsinnovation
 • Disruptiv innovation
 • Ledning och organisering av innovation
 • Kollaborativ och öppen innovation
 • Bedömning och urval av innovationsprojekt
 • Kund- och användarfokuserad innovation
 • Hantering av idéer, kunskap och lärande för innovation
 • Mätning av innovation

Kursupplägg

Fokus vid föreläsningar läggs på modeller, ramverk och verktyg som är praktiskt användbara för ingenjörer involverade i innovationsarbete.

Projektuppgiften går ut på att identifiera och utveckla en innovativ affärsmöjlighet och utveckla denna till en affärsplansskiss. Projektet rapporteras i form av ett utkast till affärsplan, en uppsättning presentationsmaterial och en muntlig presentation.

Behörighet

Teknologie kandidatexamen eller motsvarande inom området maskinteknik.

Litteratur

Schilling, M. A., (2010), Strategic Management of Technological Innovation (3rd ed.), McGraw-Hill, New York. (S)

Ytterligare vetenskapliga artiklar, bokutdrag och instruktioner projekt.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jennie Björk (jenniebj@kth.se)

Examinator

Mats Magnusson <matsmag@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.