Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

De övergripande målen med kursen är att ge kursdeltagarna en bred översikt över området innovation, teknik och management samt att skapa en grundlig förståelse av ledningens utmaningar som innovativ verksamhet, genom presentationen av teoretiska modeller och ramar samt empiriska illustrationer.

Vidare syftar kursen till att ge studenterna en uppsättning analytiska verktyg och metoder som underlättar identifieringen av möjligheter för innovation samt deras förverkligande i nya produkter och företag. Särskild vikt läggs vid tillämpningen av presenterade modeller, ramverk och metoder med hjälp av fallstudier, diskussioner och ett grupparbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MF2046 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar och övningar, samt en projektuppgift som genomförs i grupper om fem till sex studenter. Föreläsningar och övningar täcker följande områden:

 • Introduktion till innovationsteknik och ledning av innovation
 • Industriell dynamik och teknisk innovation
 • Innovationers ursprung, olika typer av innovation, innovationsmönster
 • Samspel mellan företagsstrategi och innovationsstrategi
 • Affärsmodellsinnovation
 • Disruptiv innovation
 • Ledning och organisering av innovation
 • Kollaborativ och öppen innovation
 • Bedömning och urval av innovationsprojekt
 • Kund- och användarfokuserad innovation
 • Hantering av idéer, kunskap och lärande för innovation
 • Mätning av innovation

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara hur olika typer av innovation relaterar till affärsstrategi, affärsmodeller och industriell omvandling.
 • utvärdera nuvarande praktik och trender rörande ledning och organisation av innovations aktiviteter.
 • redogöra för hur idéer, kunskaper och lärande kan ledas och organiseras för att stödja innovation.
 • analysera strategiska och organisatoriska problem relaterade till innovationsarbete och tillämpa lämpliga lösningar.
 • använd analytiska verktyg, ramverk och metoder för att leda och organisera innovationsaktiviteter i organisationer.
 • bedöma en innovations kommersiella potential.
 • skriva en kort affärsplan och samla in information som behövs för att bedöma potentialen för en innovation.
 • förstå affärs - och kundvärdet av hållbarhet och hur det kan användas vid utveckling av innovationer.

Kursupplägg

Fokus vid föreläsningar läggs på modeller, ramverk och verktyg som är praktiskt användbara för ingenjörer involverade i innovationsarbete.

Projektuppgiften går ut på att identifiera och utveckla en innovativ affärsmöjlighet och utveckla denna till en affärsplansskiss. Projektet rapporteras i form av ett utkast till affärsplan, en uppsättning presentationsmaterial och en muntlig presentation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, inom ämnesområdet maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Schilling, M. A., (2010), Strategic Management of Technological Innovation (3rd ed.), McGraw-Hill, New York. (S)

Ytterligare vetenskapliga artiklar, bokutdrag och instruktioner projekt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Magnusson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2046

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jennie Björk (jenniebj@kth.se)