Hoppa till huvudinnehållet

MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp

Orientering om moderna förbränningsmotorer inkluderande historisk bakgrund och konkurrerande teknik. Miljö- och energiaspekter behandlas. Framtidsfrågor diskuteras

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2047 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Allt sedan starten av den industriella revolutionen har förbränningsmotorn varit central i våra dagliga liv. Medan förbränningsmotorn bidrar till social utveckling inom produktion, byggnation, mobilitet och transport så leder användningen också till olika utsläpp.
Utsläpp avlokalt skadliga ämnen som kväveoxider, kolväten och partiklar är reglerade enligt lag.
Förordningar om växthusgaser, såsom koldioxid och metangas finns också för vissaapplikationer och är under utveckling för andra.
Förbränningsmotorteknik är ett tvärvetenskapligt ämne. Flera olika tekniska disciplinertillämpas för att utveckla komponenter som sedan integreras i ett system i form av fordonets drivlina.
Den moderna forskningen fokuserar på att minska utsläpp av skadliga ämnen och ökadenergieffektivitet samt hållbarhet i samhället.
Det innebär bland annat att introduktionen avförnyelsebara bränslen spelar en central roll.
Kursen i förbränningsmotorteknik syftar till att ge en bra grund för användning av motorer ifordon och transportsystem, samt hur motorn och dess bränslen interagerar med sinomgivning, dvs fordonet, operatören, miljön och klimatet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

Beskriva följande:
- Arbetsprinciperna för tvåtakts- och fyrtaktsmotorer

Förklara följande:
- Förbränning i otto- och dieselmotorer
- Gasväxling i förbränningsmotorer
- Produktion av bränslen och användning av bränslen i motorer

Diskutera följande:
- Emissionsbildning, emissionsreglering och avgasbehandling
- Transportsektorns roll i samhället och inverkan på miljö och klimat

Lösa problem kopplade till:
- Motorns vevrörelse, masskrafter och vibrationer
- Grundläggande termodynamiska cykler för förbränningsmotorer
- Stökiometri för förbränning i motorer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen i teknik, ämnesområdet maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Combustion Engines, Bengt Johansson

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL2 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB2 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Christiansen Erlandsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2047

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs

Kontaktperson

Anders Christiansen Erlandsson (ace@itm.kth.se)

Övergångsbestämmelser

För studenter som är godkända på antingen LAB1 eller TEN1 enligt tidigare regler tillämpas av examinatorn anpassad examinationsform för det andra momentet.

Detta gäller till och med vårterminen 2022.
Därefter gäller de nya examinationskraven för dessa studenter.
För studenter som varken är godkända på LAB1 eller TEN1 enligt tidigare regler gäller de nya
examinationskraven från och med höstterminen 2021.