MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp

Internal Combustion Engines 1

Orientering om moderna förbränningsmotorer inkluderande historisk bakgrund och konkurrerande teknik. Miljö- och energiaspekter behandlas. Framtidsfrågor diskuteras

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Allt sedan starten av den industriella revolutionen har förbränningsmotorn varit central i våra dagliga liv. Medan förbränningsmotorn bidrar till social utveckling inom produktion, byggnation, mobilitet och transport så leder användningen också till olika utsläpp. Utsläpp av lokalt skadliga ämnen som kväveoxider, kolväten och partiklar är reglerade enligt lag. Förordningar om växthusgaser, såsom koldioxid och metangas finns också för vissa applikationer och är på gång för andra.

Förbränningsmotortekniken är ett tvärvetenskapligt ämne. Nästan alla tekniska discipliner används för att utveckla komponenter som sedan integreras i ett system – fordonets drivlina.

Forskningen fokuserar på att minska utsläppen av skadliga ämnen och ökad energieffektivitet samt hållbarhet i samhället. Det betyder att introduktionen av  förnyelsebara bränslen har en central roll.

Kursen i förbränningsmotorteknik syftar till att ge en bra grund för användande och implementerande av motorer i fordon och transportsystem, samt hur motorn och dess bränslen interagerar med sin omgivning, dvs fordonet, operatören och miljön. Det erbjuds en allmän orientering kring förbränningsmotorns egenskaper. Kunskap förmedlas inom motorers termodynamik och förbränning. Förbränningen som i sin tur kräver kunskap om avgasemissioner från diesel- och ottomotorer, samt hur dessa reduceras.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva följande:
  - Vevrörelse, massbalans och dess dynamik
  - Motorsystem
  - Arbetsprincip för tvåtakt och fyrtaktsmotorer
  - Grundläggande termodynamiska cykler för förbränningsmotorer
  - Stökiometri för förbränning i motorer
  - Förbränning i Otto- och Dieselmotorer
  - Emissionsbildning, reglering och avgasbehandling
  - Gasväxling i förbränningsmotorer
  - Produktion och användning av bränslen i motorer
 • Lösa problem kopplade till motorns termodynamik, stökiometri och masskrafter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Teknologie kandidatexamen i teknik, ämnesområdet maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Combustion Engines, Bengt Johansson

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Christiansen Erlandsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2047

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2066 Förbränningsmotorteknik högre kurs

Kontaktperson

Anders Christiansen Erlandsson (ace@itm.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.