MF2049 Förbränningsmotorteknik projektkurs 9,0 hp

Internal Combustion Engines, Project Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Utveckling eller utredning av aktuellt motordelsystem baserat på prov i motorlaboratorium eller simulering. Kursen ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom förbränningsmotorområdet, då alla projekt representerar en verklig industrirelevant problemställning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna

 • genomföra ett motorutvecklings- eller undersökningsprojekt med laborativ- eller simuleringsinriktning
 • tillämpa kunskaper inhämtade i förbränningsmotorteknik och övriga KTH-kurser
 • bidra till utvecklingen av förbränningsmotorn eftersom projektens problemställning är av industriellt intresse
 • arbeta i projektgrupp

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektkursen syftar till att öva på tillämpning av nyvunna kunskaper i förbränningsmotorteknik och andra tillämpbara KTH-ämnen

Kursupplägg

Problemställningar väljs i samråd mellan examinator och teknologer, som normalt arbetar i grupper med olika projekt.

Problemställning skall vara relevant på så sätt att den är stimulerande för teknologen, samt helst så intressant för industrin att industrin betalar för nödvändig experimentutrustning, samt kommer och åhör den obligatoriska offentliga presentationen.

Som handledare fungerar examinator, avdelningens doktorander samt den anställda laboratoriepersonalen. Institutionens välutrustade verkstad hjälper att ta fram försöksutrustning. I vissa fall ställer även industrin upp med handledarstöd och försöksutrustning.

För projekt med simuleringsinriktning tillhandahålls under projekttiden programlicens för moderna simuleringsprogram.

Behörighet

Förbränningsteknik 2 MF2047 eller MF2016

Rekommenderade förkunskaper

MF2048 eller motsvarande bör vara avslutat före kursstart.

Litteratur

Bosch Automotive Handbook

Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Per Risberg, prisberg@kth.se

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.