Hoppa till huvudinnehållet

MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Kursen fokuserar påproduktutveckling, av mekatroniska produkter, i stora projekt. Innovativa och intelligenta produkter skapas genom att utveckla kunskaper och färdigheter i rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering, distribuerade system. Kursen bygger påproblembaserat lärande och arbete i större projekt, där förmågan att engagera sig i professionell utveckling och samtidigt utveckla samarbete, kommunikation och projektledning praktiseras.

I lärandemiljön är team bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare för industrin att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Teamen fokuserar på produktbehov, konstruktion, prestandakrav och testning och validering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2050 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på produktutveckling av mekatroniska produkter i stora projekt. Innovativa och intelligenta produkter skapas genom att utveckla kunskaper och färdigheter i rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering och distribuerade system. Kursen bygger på problembaserat lärande och arbete i större projekt, där förmågan att engagera sig i professionell utveckling och samtidigt utveckla samarbete, kommunikation och projektledning praktiseras.

I lärandemiljön är team-bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare för industrin att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Teamen fokuserar på produktbehov, konstruktion, prestandakrav, testning och validering.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenter de professionella färdigheter som behövs för att lösa mekatroniska problem och utveckla mekatroniska produkter som är så sammansatta och komplexa att de för sin lösning kräver kunskaper både inom mekatronik och inom industriell ekonomi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära sig att skaffa nya kunskaper vid behov
 • Identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett sammansatt mekatroniskt problem som för sin lösning kräver kunskaper både inom mekatronik och inom industriell ekonomi
 • Tillämpa modeller och praktiska metoder för att utarbeta och föreslå en lösning på ett sammansatt mekatroniskt problem som för sin lösning kräver kunskaper både inom mekatronik och inom industriell ekonomi
 • Beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktframtagningsprocesser och deras egenskaper
 •  Använda professionella verktyg och processer som är nödvändiga för utvecklingen av mekatroniska produkter

Studenten skall efter kursen ha god teknisk förståelse, kunskap och färdigheter i:

 • Modellering, simulering och visualisering av dynamiska produkter och system
 • Metoder och verktyg för co-design och optimering av mekatroniska system
 • Att utforma och genomföra prototyper
 • Att tillämpa modellbaserad utveckling och därmed relevant förhållningssätt till mekatronisk produktutveckling

- -Studenten skall efter kursen dessutom ha goda färdigheter i att:

 • Organisera, hantera och leda ett komplext projektarbete som löper över en längre tid i samarbete med uppdragsgivare och medarbetare
 • Presentera arbetet såväl skriftligt som muntligt på ett vetenskapligt och säljande sätt
 • Argumentera för valda arbetsmetoder och resultatens tillförlitlighet när det utsätts för kritik samt ge konstruktiv kritik på ett motsvarande projektarbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF2030 Mekatronik, allmän kurs och MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem

MF2007 Dynamik och rörelsestyrning  eller MF2103 Inbyggda system för mekatronik.

Engelska kunskaper motsvarande gymnasiekurs Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Martin Edin Grimheden

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2050

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Industriell ekonomi, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Möller, bjornmm@kth.se, 08 790 8072