MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp

Product Innovation Seminar Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen inleds med seminarier relaterade till Produktinnovationsteknik: IPR, Open Innovation, Ideation, Measuring Innovation som exempel på teman. I den andra delen av kursen skrivs en akademisk uppsats, en artikel baserat på ett eget val av ämne inom området. Kursen avslutas i ett projekt där studenternas artiklar sätts samman in en antologi.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

  Studenten ska efter avslutad kurs kunna

- analysera och kritiskt utvärdera litteratur inom området,

- självständigt välja ut litteratur,

- orientera sig inom några teman inom litteraturfältet,

- skriva essäer av mer vetenskaplig karaktär,

- anpassa vetenskaplig litteratur till en praktikorienterad publik och beskriva den på ändamålsenligt sätt,

- använda vetenskaplig litteratur för att analysera problem i praktiken, 

- föra dialog om vetenskaplig litteratur i grupp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen har två viktiga delar - en som syftar till att studenterna ska bli insatta i teorin inom Innovation Management och själv läsa akademiska texter, en som syftar till att använda teorin i förhållande till praktiken och att omsätta teorin till egna texter som är riktade till en viss målgrupp.

Behörighet

Endast studenter som läser masterprogrammet Integrerad produktdesign, spåret Innovationsledning och produktutveckling.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvskurserna MF2046 Produktinnovation och MF2084 Ledning av forskning och utveckling eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.  

Litteratur

Meddelas vid kursstart - vetenskapliga artiklar inom området används.

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: P, F

I seminariedelen ges Pass/Fail där Pass kräver ett aktivt deltagande med goda förberedelser. Övriga examinationsmoment är eget författande av artikel samt indiviudella bidrag till kursgemensam bok. Artikel och bok betygssätts med A-F. 

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Sofia Ritzén, ritzen@kth.se

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.