MF2062 Industriell design projektkurs 6,0 hp

Industrial Design Engineering Project Course

Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska efter kursen:

 • äga praktisk och teoretisk kunskap om hela designprocessen från designbrief till utvärdering av den färdiga produkten
 • kunna använda metoder för användardriven design samt hur användare kan delta i designprocessen
 • kunna se designprocessen ur ett industriellt perspektiv, med fokus på material, teknik och produktion
 • Kunna se designprocessen ur ett slutanvändar- och konsumentperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

Stor vikt läggsvid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Claes Tisell, 08-790 9048, ctisell@kth.se

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.