Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MF2062 (HT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

Stor vikt läggsvid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare.

Lärandemål

Studenten ska efter kursen:

  • äga praktisk och teoretisk kunskap om hela designprocessen från designbrief till utvärdering av den färdiga produkten
  • kunna använda metoder för användardriven design samt hur användare kan delta i designprocessen
  • kunna se designprocessen ur ett industriellt perspektiv, med fokus på material, teknik och produktion
  • Kunna se designprocessen ur ett slutanvändar- och konsumentperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Claes Tisell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2062

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Tisell, 08-790 9048, ctisell@kth.se