Hoppa till huvudinnehållet

MF2065 Innovationer för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom Openlab 15,0 hp

Kursen ges inom ramen för OpenLab och är ett multidisciplinärt samarbete där studenter och lärare från lärosätena KTH, KI, SU och SH samarbetar med uppdragsgivare från bland annat Stockholms stad, Stockholms länsns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Studenterna arbetar i projektform med att utforma och organisera innovationsarbeten över kunskapsgränserna med målet att lösa praktiska samhällsfrågor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2065 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syftar till att ge studenten möjlighet att utforma innovativa och användarnära förslag gentemot en extern uppdragsgivare. Studenten ska få utveckla och utvärdera nya idéer till innovationer som kan realiseras för att skapa bestående nytta och värde för en specifik målgrupp. Studenterna lär sig att i projektform identifiera, organisera, utforma och utvärdera innovationsarbete. Genom kunskap och praktiker från olika kunskapsområden och vetenskapliga perspektiv lär sig studenterna idé- och affärsutveckling, användarinvolvering, samarbete och verksamhetsplanering. Studenterna ges även verktyg för att tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik för att kunna hantera ofullständiga givna problem och ändå göra rimliga och självständiga antaganden. 

Ämnesområden: idéutveckling, användarinvolvering, integration, samarbete, kommunikation, designmetodik, projektmetodik

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera, analysera och presentera kontext och målgrupp
 • Relatera vetenskapliga perspektiv till olika praktiker
 • Utveckla, planera och utvärdera nya innovationsidéer
 • Tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik
 • Visualisera och gestalta innovationsprojekt genom skisser, modeller och prototyper
 • Identifiera och analysera komplexa företeelser samt presentera nya innovationsidéer som kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp
 • Utforma en organisation för tvärdisciplinärt projektsamarbete
 • Hantera problem som är ofullständigt givna genom att kunna göra egna rimliga antaganden

Muntligt och skriftligen kunna kommunicera:

 • Olika aspekter av samarbete och innovation, reflektioner om eget beteende i arbetsgrupper och relatera det till arbetsgruppens dynamik
 • Koncept, progression och färdigt resultat av ett innovationsarbete gentemot icke-specialister utanför det egna ämnet
 • Tillämpad arbetsprocess och genomfört resultat till uppdragsgivare och andra externa intressenter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
 • Deltagande vid föreläsningar och seminarier inom valt utvecklingsprojekt
 • Skriftlig och muntlig presentation av innovationsprojekt
 • Individuell reflektionsrapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2065

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Hemphälä hemphala@kth.se

Övrig information

Kursen ges på engelska.