MF2067 Hydraulik I 6,0 hp

Hydraulics I

Kursen presenterar teorierna för hydraulisk aktuering, huvudkomponenterna i ett hydrauliskt system, som exempelvis pumpar, motorer och cylindrar, och reglerkomponenter som ventiler, som egenskaperna hos olika tryckmedier, samt ger även träning i grundläggande systemkonstruktion och simulering.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen presenterar teorierna för hydraulisk aktuering, huvudkomponenterna i ett hydrauliskt system, som exempelvis pumpar, motorer och cylindrar, och reglerkomponenter som ventiler, som egenskaperna hos olika tryckmedier, samt ger även träning i grundläggande systemkonstruktion och simulering.

Lärandemål *

En student skall efter avslutad kurs kunna:

• beskriva olika typer av aktuatorer (ställdon) i mekaniska system;

• beskriva de viktigaste komponenterna i ett hydrauliskt system, deras egenskaper och beteenden;

• modellera det fysiska beteendet hos ett hydrauliskt system med Matlab och Ansys;.

• modellera ett reglerat mekaniskt system med Simulink;

• konstruera ett enkelt hydrauliskt system utifrån kommerciellt tillgängliga komponenter. 

Kursupplägg

• Lektioner (10 x 2 timmar): Lektioner över aktuatorer, komponenter i hydrauliska system, reglering och simulering.

• Fysiska laborationer (2 x 2 timmar): Laborationer med hydraulrigg.

• Datorövningar (4 x 2 timmar): Övningar i datorsal.

• Gruppuppgifter (schemalagd handledning).

• Individuella uppgifter (ej schemalagd tid).

• Självstudieuppgifter uppgifter (ej schemalagd tid).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

En Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande, eller registrerad CMAST3/CDEPR3/CFATE3.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1 - E-bok via KTHB

2 - Material utdelat under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget ges av betyget på skrifrlig tentamen

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända laborationer och inlämningsuppgifter, 3 hp, betygsskala P/F

Skriftlig tentamen, 3 hp, betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulf Sellgren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2067

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulf L Sellgren (ulfse@kth.se)

Övrig information

Valbar för CMAST4, CDEPR4 & CFATE4