Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMF2070 Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen ger en översikt av nutida vetenskapliga och industriella trender inom industriell produktutveckling och design. Vetenskapliga arbetsmetoder, inbegripande både etik och metodik, diskuteras både generellt och i relation till hur de tillämpas inom specifika forskningsområden. Kursen lyfter upp relevanta aspekter av och ger tillfälle till att träna på att skriva, granska och presentera vetenskapliga texter i ett internationellt kontext. En introduktion till hur forskning kan användas till gagn för industriella och samhällelliga intressen ges, med speciellt fokus på aspekter knytna till innovation och entreprenörskap.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MF2070 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av nutida vetenskapliga och industriella trender inom industriell produktutveckling och design. Vetenskapliga arbetsmetoder, inbegripande både etik och metodik, diskuteras både generellt och i relation till hur de tillämpas inom specifika forskningsområden. Kursen lyfter upp relevanta aspekter av och ger tillfälle till att träna på att skriva, granska och presentera vetenskapliga texter i ett internationellt kontext. En introduktion till hur forskning kan användas till gagn för industriella och samhällelliga intressen ges, med speciellt fokus på aspekter knytna till innovation och entreprenörskap.

I kursen ingår en kick-off med målet att introducera studenterna för studier i industriell produktutveckling, med speciellt fokus på upplägget inom Masterprogrammet i Industriell Produktutveckling.

Lärandemål

Kursen ger en översikt av vetenskapliga och industriella trender inom industriell produktutveckling och design. Vetenskapliga arbetsmetoder, inbegripande både etik och metodik, diskuteras både generellt och i relation till hur de tillämpas inom specifika forskningsområden. Fokus i kursen ligger på hur forskning kan användas till gagn för industriella och samhällelliga intressen genom att främja innovation. Kursen ger även tillfälle till att träna på att skriva, granska och presentera vetenskapliga texter i ett internationellt kontext.   

Kursen byggs på med MF2071 och uppfyller, tillsammans med MF2071, kravet på 7.5 poäng i vetenskapsteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i Maskinkonstruktion eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen i makinkonstruktion eller motsvarande.

Kursen MF2070 har utgått från höstterminen 2016
Innehållet i kursen MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen, Projekt PRO4 4,5 hp, är baserat på innehållet i kursen MF2070.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen tillhandahåller ett förslag på ett mindre antal, relevanta böcker.

Allt kursmaterial (lektioner, övningar, tutorials, manualer, etc.) finns även tillgängligt via kurs-webben (när Copyright tillåter det).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig rapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Martin Törngren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2070

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Samtliga spår inom TIPUM1 och TIPDM1 IPDC.