MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik 4,5 hp

Research Methodology in Mechatronics

Kursen ger en översikt över vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom områdena mekatronik och inbyggda styrsystem. Vetenskapliga arbetsmetoder, forskning och teknisk etik och metoder för forskning behandlas både på allmän nivå och för specifika forskningsområden. Fokus ligger på hur forskning kan användas till nytta för industrin och samhället genom att främja innovation. Vidare ingår vetenskapligt skrivande, granskning och presentation för en internationell publik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

 • Sammanfatta och på en övergripande nivå diskutera viktiga utmaningar och trender inom området mekatronik och inbyggda styrsystem.
 • Diskutera och värdera olika vetenskapliga forskningsmetoder.
 • Värdera, diskutera och argumentera kring forskningsetik.
 • Genomföra en vetenskaplig studie.
 • Skriva en vetenskaplig artikel in inom ett specifikt område, relaterat till mekatronik och inbyggda styrsystem.
 • Granska och ge konstruktiv kritik på en annan students vetenskapliga artikel.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en utökad och fördjupad kompetens i samtida vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom områdena mekatronik och inbyggda styrsystem. Vetenskapliga metoder studeras, och för att kunna arbeta med både forskningsetik och forskningsmetodik behandlas områdena både på allmän nivå och för de specifika forskningsinriktningarna mekatronik och inbyggda styssystem. Vetenskapligt skrivande, granskning och presentation ingår.

Kursen innehåller vidare förberedelser för examensarbete på avancerad nivå gällande litteraturstudie, metodik och rapportskrivande.

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik. 

Litteratur

Allt kursmaterial som distribueras under kursens gång finns tillgänglig på kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5, betygsskala: P, F

Skriftlig rapport och presentationer vid seminarier.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Didem Gürdür (dgurdur@kth.se)

Examinator

Martin Törngren <martint@kth.se>

Övrig information

Genom att läsa kursen MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik samt kursen MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen (Projekt PRO4 4,5 hp) uppfylls examenskrav för vetenskapsteori/forskningsmetodik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.