Hoppa till huvudinnehållet

MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik 4,5 hp

Kursen ger en översikt över vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom områdena mekatronik och inbyggda styrsystem. Vetenskapliga arbetsmetoder, forskning och teknisk etik och metoder för forskning behandlas både på allmän nivå och för specifika forskningsområden. Fokus ligger på hur forskning kan användas till nytta för industrin och samhället genom att främja innovation. Vidare ingår vetenskapligt skrivande, granskning och presentation för en internationell publik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2071 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en utökad och fördjupad kompetens i samtida vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom områdena mekatronik och inbyggda styrsystem. Vetenskapliga metoder studeras, och för att kunna arbeta med både forskningsetik och forskningsmetodik behandlas områdena både på allmän nivå och för de specifika forskningsinriktningarna mekatronik och inbyggda styrsystem. Vetenskapligt planerande och skrivandeingår.

Kursen innehåller vidare förberedelser för examensarbete på avancerad nivå gällande litteraturstudie, metodik och rapportskrivande.

Lärandemål

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

 • Sammanfatta och på en övergripande nivå diskutera viktiga utmaningar och trender inom området mekatronik och inbyggda styrsystem.
 • Diskutera och värdera olika vetenskapliga forskningsmetoder.
 • Värdera, diskutera och argumentera kring forskningsetik.
 • Planera och genomföra en vetenskaplig studie.
 • Skriva en vetenskaplig rapport inom ett specifikt område, relaterat till mekatronik och inbyggda styrsystem.
 • Granska, planera och motivera ett angreppsätt för en vetenskaplig studie definierad av en annan student.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • KON4 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen kräver närvaro på alla moment för att tentamen ska kunna genomföras, men examinator kan medge att enskilda missade moment ersätts med likvärdiga uppgifter.

Fyra frivilliga kontrollskrivningar anordnas under kursens gång, vars resultat får tillgodoräknas vid tentamen.

 • Godkänt på minst tre av fyra kontrollskrivningar (KON1, KON2, KON3 och KON4) innebär att en muntlig tentamen kan genomföras.
 • Godkänt på två eller färre kontrollskrivningar (KON1, KON2, KON3 och KON4) innebär att skriftlig tentamen skall genomföras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Asplund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2071

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Genom att läsa kursen MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik samt kursen MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen (Projekt PRO4 4,5 hp) uppfylls examenskrav för vetenskapsteori/forskningsmetodik.