MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp

Research Methodology in Machine Design

Kursen ger en översikt över nutida vetenskapliga och industriell utvecklingstrender inom området maskinkonstruktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

 • Sammanfatta och på en övergripande nivå diskutera viktiga utmaningar och trender inom området maskinkonstruktion.
 • Diskutera och värdera olika forskningsmetoder.
 • Värdera, diskutera och argumentera kring etiska forsknings och produktutvecklingsaspekter.
 • Genomföra en vetenskaplig studie.
 • Skriva en vetenskaplig artikel in inom ett specifikt område, som är relaterat till FoU av högpresterande maskinkomponenter eller system.
 • Granska och ge konstruktiv kritik på en annan students vetenskapliga artikel.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en översikt över nutida vetenskapliga och industriell utvecklingstrender inom området maskinkonstruktion. Vetenskapliga forskningsmetoder och -verktyg och forskningsetiska aspekter behandlas både på en övergripande nivå och på en konkret nivå kring forskning och utveckling (FoU) av mekaniska produkter, högpresterande maskinkomponenter, och förståelse av fysikaliska fenomen. Vidare övas också på att läsa vetenskapliga artiklar och att förstå strukturen hos sådana, samt att skriva en egen forskningsartikel. Viktiga innovationsaspekter för att möta samhälls- och industriella utmaningar behandlas också.

Kursupplägg

Kursen ges i form av lektioner och föreläsningar av egna och externa forskare ocher/eller personer verksamma inom industriell FoU, samt seminarier. Varje student skriver och presenterar en vetenskaplig artikel, och granskar och ger konstruktiv kritik på en annan students artikel.

8 lektioner

8 Seminarier

4 gruppuppgifter

Skriftlig examen (ger slutbetyget) 

Behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

MF2024 Robust konstruktion eller motsvarande.

Litteratur

Kurslitteraturen bestäms senast en månad innan kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

INL1, 4,5 hp , betygsskala P/F:

1. Grupprapport för ett ingenjörs-/forskningsetiskt fall.

2. Gruppresentation av ett genomfört forskningsprojekt.

3. Grupppresentationer vid fyra seminarier

4. Skrivit en vetenskaplig artikel.

5. Granskat en artikel skriven av en annan student.

TEN1, Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Olofsson, ulfo@kth.se

Examinator

Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.