MF2074 Taktilitet, ytor för känsla och upplevelse 6,0 hp

Tactility, Surfaces for Touch and Feel

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter slutförd godkänd kurs förväntas studenten kunna

a) formulera taktilitetsproblem och ge förslag till lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och datorhjälpmedel. 

b) utifrån enkla skisser i ett tidigt stadium av designprocessen tillämpa kunskap och färdighet i valet av material samt kunna argumentera för detta val utifrån materials haptiska och taktila egenskaper.

c) tillämpa 3D-modelleringsmetoder såsom ett av flera skissverktyg i designprocessen.

d) uppvisa förmåga till helhetssyn vid problemlösning inom taktilitet och haptik.

e) ha förmåga att redovisa slutliga jämförelser mellan valda lösningar samt utforskningsarbete genom användning av lämpliga presentationshjälpmedel. 

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår att urskilja och identifiera problem med hjälp av modellbaserade metoder och datorhjälpmedel, samt att undersöka och utvärdera materials egenskaper utifrån haptiska och taktila värderingsmetoder. Utifrån dessa metoder ska studenterna sen konstruera, föreslå material och formge produkter.

Behörighet

Behörighet för studier vid masterspår Teknisk Design, IDE. 

Litteratur

Litteratur delas ut under kursens gång.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I kursen ingår laborationer och inlämningsuppgifter samt ett projekt som redovisas i en muntlig presentation och i en skriftlig rapport. För slutbetyg sammanvägs betyg från projektet och inlämning viktat mot antal hp, förutsatt att laborationen är godkänd.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.