MF2076 Maskinkonstruktion högre kurs del I 9,0 hp

Machine Design Advanced Course Part I

Maskinkonstruktion är ett samlingsnamn för konstruktion av olika typer av produkter, allt ifrån komplexa sammansatta maskiner, t.ex. bilar, till enklare produkter, t.ex. cykeltransmission, som vi dagligen stöter på i vår vardag. Att konstruera innebär att vi ska skapa nya lösningar för de problem vi ställs inför det på ett ingenjörsmässigt korrekt sätt, dvs. vi ska lösa rätt problem, helst så enkelt som möjligt, som också har verklig, industriell förankring med hänsyn till bl. a. ekonomi, energi och miljö. Som hjälpmedel till konstruktionsarbetet utnyttjar vi moderna datorprogram för geometribestämning och analys, men en viktig del utgörs även av bedömningar av överslagsmässig karaktär.

Kursen är en yrkesförberedande kurs för dig som blivande konstruktör eller produktutvecklare. Kursen ger kunskap och träning i att projektera, delta i och leda utvecklingsarbete av moderna integrerade och modulariserade produkter. Dessutom tränas du i att använda datorstöd för konstruktion, simulering och analys samt att kommunicera tekniska resultat muntligt och skriftligt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 MKN HK part1 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60027

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

 • Lärare

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för  TIPUM årskurs 1, spår IPUB

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

• planera och medverka vid utveckling av såväl integrerade som modulära produkter.

• tillämpa modellbaserad produktutveckling vid modellering och simulering av         produktkoncept under tidiga konstruktionsfaser.

• tillämpa principer för miljöanpassad konstruktion under tidiga konstruktionsfaser

• tillämpa tidigare inhämtade kunskaper bl.a. inom mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik, produktutveckling, och design.

• tillämpa grundläggande kriteria för konstruktiv utformning, innefattande bl.a. lastinföring,tillverkningsanpassning mm.

• välja material och tillverkningsmetod på ett ingenjörsmässigt sätt

• använda "rapid prototyping"-metoder för att skapa tidiga enkla prototyper av valda koncept

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens fokus är på de tidiga faserna av produktutvecklingsprocessen - från idé till ett valt koncept och en första version av en prototyp mha "rapid prototyping". En stor del av kursen är projektbaserad där en modell av konstruktionsprocessen används för planering och uppföljning av arbetet. I kursen kommer vi att introducera och tillämpa; modellbaserad productutveckling, tillverkningsteknik, miljöanpassad konstruktion, samt "rapid prototyping" inom ramen för projektuppgifterna.

Kursupplägg

Lektioner (10 x 2 tim): Lektioner som behandlar projektplanering, konstruktionsmetodik, kravspecifikationer. modellbaserad produktutveckling, tillverkningmetoder, miljöanpassad konstruktion, "rapid prototyping".

Seminarier (4 x 8 timt): Med fokus på valda delar av kursinnehållet.

Hemuppgifter.

Projektarbete (schemalagd handledning 12x6 tim).

Behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande .

Kursen MF2010 Komponentkonstruktion eller motsvarande.

Kursen MF2068 Maskindynamik eller motsvarande.

Litteratur

1 ”Machine Elements in Mechanical Design” by Robert L. Mott

2 Utdelat material under kursens gång

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftligt prov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 6374, kan@md.kth.se

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.