Hoppa till huvudinnehållet

MF2076 Maskinkonstruktion högre kurs del I 9,0 hp

Maskinkonstruktion är ett samlingsnamn för konstruktion av olika typer av produkter, allt ifrån komplexa sammansatta maskiner, t.ex. bilar, till enklare produkter, t.ex. cykeltransmission, som vi dagligen stöter på i vår vardag. Att konstruera innebär att vi ska skapa nya lösningar för de problem vi ställs inför det på ett ingenjörsmässigt korrekt sätt, dvs. vi ska lösa rätt problem, helst så enkelt som möjligt, som också har verklig, industriell förankring med hänsyn till bl. a. ekonomi, energi och miljö. Som hjälpmedel till konstruktionsarbetet utnyttjar vi moderna datorprogram för geometribestämning och analys, men en viktig del utgörs även av bedömningar av överslagsmässig karaktär.

Kursen är en yrkesförberedande kurs för dig som blivande konstruktör eller produktutvecklare. Kursen ger kunskap och träning i att projektera, delta i och leda utvecklingsarbete av moderna integrerade och modulariserade produkter. Dessutom tränas du i att använda datorstöd för konstruktion, simulering och analys samt att kommunicera tekniska resultat muntligt och skriftligt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2076 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Maskinkonstruktion är ett samlingsnamn för konstruktion av olika typer av produkter, allt ifrån komplexa sammansatta maskiner, t.ex. bilar, till enklare produkter, t.ex. cykeltransmission, som vi dagligen stöter på i vår vardag. Att konstruera innebär att vi ska skapa nya lösningar för de problem vi ställs inför det på ett ingenjörsmässigt korrekt sätt, dvs. vi ska lösa rätt problem, helst så enkelt som möjligt, som också har verklig, industriell förankring med hänsyn till bl. a. ekonomi, energi och miljö. Som hjälpmedel till konstruktionsarbetet utnyttjar vi moderna datorprogram för geometribestämning och analys, men en viktig del utgörs även av bedömningar av överslagsmässig karaktär.

Kursen är en yrkesförberedande kurs för dig som blivande konstruktör eller produktutvecklare. Kursen ger kunskap och träning i att projektera, delta i och leda utvecklingsarbete av moderna integrerade och/eller modulbaserade produkter. Dessutom tränas du i att använda datorstöd för konstruktion, simulering och analys samt att kommunicera tekniska resultat muntligt och skriftligt.

Kursen är projektbaserad och fokuserar på de tidiga faserna av produktutvecklingsprocessen. Det innebär att du får arbeta i en grupp och fokusera på ett definierat projekt och planera för och även genomföra konceptframtagning och utvärdering för just den projektuppgift som din grupp har blivit tilldelad. Kursen är en tillämpad kurs vilket innebär att man tillämpar tidigare inhämtade kunskaper inom bl.a. mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik, produktutveckling och design, vid arbetet med det aktuella projektet.

Kursen omfattar konstruktionsprocessens tidiga faser, vilket innebär att följande aktiviteter är vanligt förekommande i projektarbetet.

 • Projektbaserat arbetssätt, inklusive projektledning och uppföljning av projektplan.
 • Framtagning av kravspecifikation, konceptgenerering samt utvärdering av koncept. Dessutom ska enklare fysiska eller digitala protyper skapas för utvalda produktkoncept.
 • Tillämning av en systematisk modellbaserad utvecklingsprocess vid analys, simulering och verifiering av produktkoncept under konceptfasen.
 • Tillämpning av principer för miljöanpassad konstruktion och reflektion över miljömässiga konsekvenser av bl.a. konceptval och utformning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

 • Planera och medverka vid utveckling av såväl integrerade som moduluppbyggda mekaniska produkter
 • Genomföra de tidiga faserna av produktutvecklingsprocessen från kravspecifikation, konceptgenerering till protypframtagning utifrån ett systematiskt angreppssätt. Konstruera och detaljera såväl komponenter som delsystem av mekaniska produkter, från koncept till tillverkningsunderlag och prototyp med fokus på att:
  - Ta fram en kravspecifikation.
  - Tillämpa metoder för konceptgenerering och utvärdering av koncept m.h.a. matrisbaserade metoder.
  - Analysera och verifiera produktkoncept mot de ställda kraven i kravspecifikationen.
  - Skapa enklare fysiska eller digitala modeller för utvärdering av konceptegenskaper.
 • Tillämpa principer för miljöanpassad konstruktion och reflektera över miljömässiga konsekvenser av bl.a. konceptval och utformning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen,  ämnesområde maskinteknik eller motsvarande .

MF2010 Komponentkonstruktion eller motsvarande.

MF2068 Maskindynamik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1 ”Machine Elements in Mechanical Design” by Robert L. Mott

2 Utdelat material under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftligt prov, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kjell Andersson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2076

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 6374, kan@md.kth.se