MF2078 Innovation, produkt- och affärsutveckling 21,0 hp

Innovation, Product and Business Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag, forskare eller studenter. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt. Projektens huvudsakliga slutleverabel är en affärsplan och ledord för kursen är att ta ny teknik till marknad. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • leda, planera och arbeta i innovativa utvecklingsprojekt
 • angripa komplexa problem på ett strukturerat sätt i en teknisk och affärsmässig kontext
 • självständigt tillämpa de verktyg, metoder och analytiska ramverk relaterade till  produktinnovation och utvecklingsarbete som introduceras under mastersutbildningen
 • förstå och hantera innovationsrelaterade utmaningar
 • göra rimliga bedömningar av ekonomiska, tekniska och marknadsmässiga begränsningar i innovationsarbete
 • skriva affärsplaner och rapporter av mer omfattande karaktär
 • kommunicera sitt innovationsarbete och dess resultat i muntlig och skriftlig framställning för olika typer av målgrupper
 • analysera andras innovationsarbete och ge konstruktiv kritik
 • reflektera kring olika etiska perspektiv på tekniskt innovationsarbete; inbegripande sociala, miljömässiga och arbetsmiljömässiga aspekter

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen löper över två läsperioder och är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag, forskare eller studenter. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt. Projektens huvudsakliga slutleverabel är en affärsplan och ledord för kursen är att ta ny teknik till marknad. Studenterna arbetar tillsammans i grupper om 3-4 personer och i gruppens uppdrag ingår att gemensamt leda och organisera arbetet och samverka med idégivare och andra intressenter. Studenterna är ansvariga för projektet och har regelbunden handledning som stöd.

Ett antal workshops kommer att anordnas under kursens gång där teman och delar som är viktiga i en innovationsprocess gås igenom såsom tex: affärsidé, strategi, affärsmodell, kundvärde, koncepttest, IPR, organisation, finansiering, produktutveckling och prototypframtagning. Varje tema är en viktig pussebit för att stötta studenterna att driva innovationsprojektet framåt. Studenterna förväntas uppnå ett antal delmål samt kommunicera och bedöma sina resultat och motivera sitt tillvägagångssätt för andra studenter och intressenter under seminarier.

Kursen avslutas med ett tillfälle där alla studenter muntligt presenterar sitt arbete och sitt slutresultat. Slutresultet kommuniceras i en prototyp, utformad utifrån vad som är lämpligt för projektet, och en skriftlig affärsplan. 

Behörighet

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.  

Litteratur

En utvald bok i entreprenörskap och affärsutveckling samt artiklar och utdrag ur böcker.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 21,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

80 % av kursen examineras genom ett projektarbete

20 % av kursen examineras genom två skriftliga reflektionsrapporter, en vid kursavslut och en halvvägs in i kursen.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Gunilla Öhlund Sandström, gunillao@kth.se

Examinator

Gunilla Ölundh Sandström <gunillaos@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.