MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs 18,0 hp

Mechatronics, Business and Management, extended course

Kursen fokuserar påproduktutveckling, av mekatroniska produkter, i stora projekt. Innovativa och intelligenta produkter skapas genom att utveckla kunskaper och färdigheter i rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering, distribuerade system. Kursen bygger påproblembaserat lärande och arbete i större projekt, där förmågan att engagera sig i professionell utveckling och samtidigt utveckla samarbete, kommunikation och projektledning praktiseras.

I lärandemiljön är team bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare för industrin att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Teamen fokuserar på produktbehov, konstruktion, prestandakrav och testning och validering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

  HT19 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60645

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: A1, D1, F1, I1, B2, D2, G2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för antagna till TIEMM inr. Mekatronisk produktutveckling (MPUA)

 • Del av program

VT20 för programstuderande

VT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenter de professionella färdigheter som behövs för att lösa mekatroniska problem och utveckla mekatroniska produkter som är så sammansatta och komplexa att de för sin lösning kräver kunskaper både inom mekatronik och inom industriell ekonomi. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära sig att skaffa nya kunskaper vid behov
 • Identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett sammansatt mekatroniskt problem som för sin lösning kräver kunskaper både inom mekatronik och inom industriell ekonomi
 • Tillämpa modeller och praktiska metoder för att utarbeta och föreslå en lösning på ett sammansatt mekatroniskt problem som för sin lösning kräver kunskaper både inom mekatronik och inom industriell ekonomi
 • Beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktframtagningsprocesser och deras egenskaper
 • Använda professionella verktyg och processer som är nödvändiga för utvecklingen av mekatroniska produkter

Studenten skall efter kursen ha god teknisk förståelse, kunskap och färdigheter i:

 • Modellering, simulering och visualisering av dynamiska produkter och system
 • Metoder och verktyg för co-design och optimering av mekatroniska system
 • Att arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess
 • Att utforma och genomföra prototyper
 • Att tillämpa modellbaserad utveckling och därmed relevant förhållningssätt till mekatronisk produktutveckling
 • Tillämpa grundläggande testprocess
 • Tillämpa metod för kravhantering 

Studenten skall efter kursen dessutom ha goda färdigheter i att:

 • Organisera, hantera och leda ett komplext projektarbete som löper över en längre tid i samarbete med uppdragsgivare och medarbetare
 • Presentera arbetet såväl skriftligt som muntligt på ett vetenskapligt och säljande sätt
 • Argumentera för valda arbetsmetoder och resultatens tillförlitlighet när det utsätts för kritik samt ge konstruktiv kritik på ett motsvarande projektarbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på produktutveckling av mekatroniska produkter i stora projekt. Innovativa och intelligenta produkter skapas genom att utveckla kunskaper och färdigheter i rörelsestyrning, robotik, inbyggda system, realtidsprogrammering och distribuerade system. Kursen bygger på problembaserat lärande och arbete i större projekt, där förmågan att engagera sig i professionell utveckling och samtidigt utveckla samarbete, kommunikation och projektledning praktiseras.

I lärandemiljön är team-bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare för industrin med att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Teamen fokuserar på produktbehov, konstruktion, prestandakrav, testning och validering.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan KTH och ett företag som är projektets uppdragsgivare. Tyngdpunkten för projektet ligger inom det produktionstekniska området, d.v.s. är huvudsakligen av teknisk art, men innehåller också vikta aspekter inom ekonomi- och ledarskapsområdena.

Problemformulerings- och mellanseminarier ingår förutom den slutliga redovisning som sker i såväl skriftligt som muntligt. Dessutom ingår muntlig opposition på annat projektarbete.

Kursupplägg

Kursen genomförs i projektform.

Behörighet

1)      Antagen till CINEK inriktning produktframtagning

2)      Behörig för studier i åk 4

3)      DD1321, MF2030, MF2042

4)      MF2007 eller MF2044

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt, 6,5, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Björn Möller, bjornmm@kth.se, 08 790 8072

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.