MF2081 Utmaningar för den växande staden, tvärdisciplinär projektkurs A:2 (OpenLab projektkurs) 7,5 hp

Challenges for Emerging City, Interdiciplinary Project Course A:2 (OpenLab Project Course)

Kursen ges inom ramen för OpenLab och är ett multidisciplinärt samarbete där studenter och lärare från lärosätena KTH, KI, SU och SH arbetar med uppdragsgivare från bland annat Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Studenterna arbetar i projektform med att utforma och organisera innovationsarbeten över kunskapsgränserna med målet att lösa praktiska samhällsfrågor.

Kursen erbjuder att få en inblick i tvärdisciplinärt projektarbete och att få leverera underbyggda konceptförslag till externa uppdragsgivare.

Ämnesområden: idéutveckling, användarinvolvering, integration, samarbete, kommunikation, designmetodik, projektmetodik 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60590

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: B1, D1, G1, I1, B2, E2, G2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter på master nivå.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50950

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studerande på avancerad nivå, masterprogram på KTH

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60587

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter på masternivå vid KTH.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50799

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: B1, D1, G1, I1, B2, E2, G2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studerande på avancerad nivå, masterprogram på KTH

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera, analysera och presentera kontext och målgrupp
 • Relatera vetenskapliga perspektiv till olika praktiker
 • Utveckla, planera och utvärdera nya innovationsidéer
 • Tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik
 • Visualisera och gestalta tidig fas av innovationsprojekt genom skisser och prototyper
 • Identifiera och analysera komplexa företeelser samt presentera nya innovationsidéer som kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp
 • Utforma en organisation för tvärdisciplinärt projektsamarbete
 • Hantera problem som är ofullständigt givna genom att kunna göra egna rimliga antaganden
 • Muntligt och skriftligen kunna kommunicera:
 1. Olika aspekter av samarbete och innovation, reflektioner om eget beteende i arbetsgrupper och relatera det till arbetsgruppens dynamik
 2. Koncept, progression och färdigt resultat av ett innovationsarbete gentemot icke-specialister utanför det egna ämnet
 3. Tillämpad arbetsprocess och genomfört resultat till uppdragsgivare och andra externa intressenter

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syftar till att ge student möjlighet att utforma innovativa och användarnära förslag gentemot en extern uppdragsgivare. Student ska få utveckla och utvärdera nya idéer till innovationer som kan realiseras för att skapa bestående nytta och värde för en specifik målgrupp. Studenterna lär sig att i projektform identifiera, organisera, utforma och utvärdera innovationsarbete. Genom kunskap och praktiker från olika kunskapsområden och vetenskapliga perspektiv lär sig studenterna idé- och affärsutveckling, användarinvolvering, samarbete och verksamhetsplanering. Studenterna ges även verktyg för att tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik för att kunna hantera ofullständiga givna problem och ändå göra rimliga och självständiga antaganden.

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Utvecklingsprojekt
 • Reflektion, skriftligt och muntligt 

Behörighet

Kandidatexamen

Litteratur

Delges vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • Deltagande vid föreläsningar och seminarier inom valt utvecklingsprojekt
 • Skriftlig och muntlig presentation av innovationsprojek.
 • Individuell reflektionsrappor

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Examinator

Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

Övrig information

Kursen är en direkt fortsättning på MF2080 och löper lika som MF2065.

OBS! Att jämföras med MF2065 (15hp) som fokuserar på att konkretisera och utveckla förslag hela vägen från problemformulering och idé vidare förbi konceptleverans till slutligt innovationsförslag.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.