Hoppa till huvudinnehållet

MF2081 Utmaningar för den växande staden, tvärdisciplinär projektkurs A:2 (OpenLab projektkurs) 7,5 hp

Kursen ges inom ramen för OpenLab och är ett multidisciplinärt samarbete där studenter och lärare från lärosätena KTH, KI, SU och SH arbetar med uppdragsgivare från bland annat Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Studenterna arbetar i projektform med att utforma och organisera innovationsarbeten över kunskapsgränserna med målet att lösa praktiska samhällsfrågor. Kursen erbjuder att få en inblick i tvärdisciplinärt projektarbete och att få leverera underbyggda konceptförslag till externa uppdragsgivare.Ämnesområden: idéutveckling, användarinvolvering, integration, samarbete, kommunikation, designmetodik, projektmetodik .

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2081 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syftar till att ge student möjlighet att utforma innovativa och användarnära förslag gentemot en extern uppdragsgivare. Student ska få utveckla och utvärdera nya idéer till innovationer som kan realiseras för att skapa bestående nytta och värde för en specifik målgrupp. Studenterna lär sig att i projektform identifiera, organisera, utforma och utvärdera innovationsarbete. Genom kunskap och praktiker från olika kunskapsområden och vetenskapliga perspektiv lär sig studenterna idé- och affärsutveckling, användarinvolvering, samarbete och verksamhetsplanering. Studenterna ges även verktyg för att tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik för att kunna hantera ofullständiga givna problem och ändå göra rimliga och självständiga antaganden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera, analysera och presentera kontext och målgrupp
 • Relatera vetenskapliga perspektiv till olika praktiker
 • Utveckla, planera och utvärdera nya innovationsidéer
 • Tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik
 • Visualisera och gestalta tidig fas av innovationsprojekt genom skisser och prototyper
 • Identifiera och analysera komplexa företeelser samt presentera nya innovationsidéer som kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp
 • Utforma en organisation för tvärdisciplinärt projektsamarbete
 • Hantera problem som är ofullständigt givna genom att kunna göra egna rimliga antaganden
 • Muntligt och skriftligen kunna kommunicera:
 1. Olika aspekter av samarbete och innovation, reflektioner om eget beteende i arbetsgrupper och relatera det till arbetsgruppens dynamik
 2. Koncept, progression och färdigt resultat av ett innovationsarbete gentemot icke-specialister utanför det egna ämnet
 3. Tillämpad arbetsprocess och genomfört resultat till uppdragsgivare och andra externa intressenter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser om 180 hp inom huvudområdet eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination av PRO1 innebär:

 • skriftlig och muntlig presentation av innovationsprojekt,
 • deltagande vid föreläsningar och seminarier relaterade till utvecklingsprojekt,
 • individuell reflektionsrapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2081

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är en direkt fortsättning på MF2080 och löper lika som MF2065.

OBS! Att jämföras med MF2065 (15hp) som fokuserar på att konkretisera och utveckla förslag hela vägen från problemformulering och idé vidare förbi konceptleverans till slutligt innovationsförslag.

Övriga föreskrifter

Det finns kurser som helt eller delvis har samma innehåll: MF2065 är överlappande. MF2080 och MF2081 motsvarar tillsammans MF2065.