MF2091 Industriell produktutveckling forskningsprojekt 15,0 hp

Research Project in Engineering Design

Kursen förbereder dig för ditt kommande arbete som ingenjör med målsättning att arbeta i en forskningsmiljö, antingen i ett akademiskt eller industriellt sammanhang.

Den ger dig de erfarenheter och professionella färdigheter som behövs för att tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder i arbete med ett tekniskt forskningsprojekt. Det ger dig också kunskaper och färdigheter i att planera, leda och delta i forskning.

Genom ett nära samarbete med en forskargrupp vid KTH, förväntas du arbeta i ett forskningsprojekt, och samtidigt lära dig att organisera arbetet inom gruppen.

Forskningsarbetet bedrivs inom ett av tre teman för Industriell Produktutveckling: Maskinkonstruktion, Mekatronik eller Förbränningsmotorteknik.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I denna kurs tillämpas kunskaper från studierna på KTH i projektarbeten med forskningsfokus genom ett nära samarbete med en forskargrupp vid KTH. Forskningen är inriktad på ett av tre teman för Industriell Produktutveckling: Maskinkonstruktion, Mekatronik eller Förbränningsmotorteknik.

Genom att arbeta som en del av ett team får du lära dig att organisera, hantera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext forskningsprojekt. Detta inkluderar att du ska kunna definiera ditt eget projekt, ta egna beslut och initiativ samt att se till att projektet slutförs i tid och i enlighet med projektplanen.

Som en del av forskningsarbetet behöver du utföra en litteraturstudie för att få nya kunskaper som är relevanta för forskningsprojektet.

Resultatet av arbetet kommer att behöva presenteras, både muntligt och i olika former av skriftlig dokumentation.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* Organisera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext forskningsprojekt.

* Utveckla och följa en projektplan, inklusive hantering av eventuella avvikelser.

* Utvärdera och tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder som är relevanta för forskningsprojektet.

* Tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära dig att skaffa nya på begäran.

* Identifiera och lära in kunskaper som är relevanta för forskningsprojektet och sammanfatta dem i en litteraturstudie.

* Rapportera resultaten i en sammanhängande och väl strukturerad skriftlig rapport och en muntlig presentation

* Identifiera det mest relevanta publiceringforumet (konferens, tidskrift, workshop, etc.) för forskningsprojektet och formulera projektresultaten i en lämplig vetenskaplig publikation.

* Självständigt identifiera och formulera ytterligare forskningsfrågor som kan vara i fokus för ett tidsbegränsat och individuellt framtida projekt (till exempel ett examensarbete på heltid).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Du är behörig för studier i åk 4 samtg odkänd i följande kurser (eller motsvarande):

    * MF2070

    För TIPUM spår IPUA

        * EL1000 eller EL1120

        * MF1017 eller MF1016

        * MF2047

        * SD2125

    För TIPUM spår IPUB

        * MF2024

        * MF2010

        * MF2058

    För TIPUM spår IPUC

        * MF2030

        * MF2042

        * MF2043   

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterial och litteratur är tillgängligt online.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 10,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulf Sellgren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2091

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jad El-khoury (jad@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Högst ett projekt kommer att vara tillgängligt för var och en av de tre TIPUM spåren. För varje spår krävs minst tre studenter för att kursen skall ges, och högst fem studenter kan delta i ett projekt.