Hoppa till huvudinnehållet

MF2093 Hållbar konsumtion 6,0 hp

Kursen ger en översikt över området hållbar konsumtion, bakgrund, mål och teorier.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2093 (VT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förstå hur konsumtion är kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

- förstå vilka konsumtionskategorier som har störst miljöpåverkan och varför, samt hur konsumtionen är kopplat till värderingar, livstil och inkomst.

- beskriva hur konsumtionen ser ut i ett globalt perspektiv, hur det förändras och prognoser för framtiden.

- ange kopplingen mellan design och konsumtion och hur designmetodik kan användas för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion.

- förstå och reflektera kring det egna fotavtrycket och att skapa en strategi för hur det kan minskas med en energy descent plan.

- känna till och använda olika metoder för att påverka, förändra och planera för en mer hållbar konsumtion.

Kursupplägg

Kursen  är en e-learning kurs och består av föreläsningar online, med övningar och inlämningsuppgifter.

Handledning sker via skype eller mail.

Några övningar sker i grupper om tre studenter antingen vi skype eller om möjligt, genom att man träffas.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Aktuella forskningsartiklar och rapporter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningar och inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2093

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

E-learning kurs.