Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2093 Hållbar konsumtion 6,0 hp

Kursen ger en översikt över området hållbar konsumtion, bakgrund, mål och teorier.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50649

Rubriker med innehåll från kursplan MF2093 (VT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förstå hur konsumtion är kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

- förstå vilka konsumtionskategorier som har störst miljöpåverkan och varför, samt hur konsumtionen är kopplat till värderingar, livstil och inkomst.

- beskriva hur konsumtionen ser ut i ett globalt perspektiv, hur det förändras och prognoser för framtiden.

- ange kopplingen mellan design och konsumtion och hur designmetodik kan användas för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion.

- förstå och reflektera kring det egna fotavtrycket och att skapa en strategi för hur det kan minskas med en energy descent plan.

- känna till och använda olika metoder för att påverka, förändra och planera för en mer hållbar konsumtion.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Aktuella forskningsartiklar och rapporter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningar och inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd