Hoppa till huvudinnehållet

MF2094 Utveckla kreativitet 3,0 hp

Den här kursen syftar till att du ska utveckla din kreativitet. Kreativitet finns inom oss alla, barn är naturligt kreativa och älskar att skapa, men när vi börjar skolan och blir äldre försvinner ofta den naturliga kreativiteten. Men kreativitet är en mänsklig förmåga och ett behov som vi bär med oss hela livet. Vi behöver vara kreativa för att lösa problem, hantera komplexitet, för att skapa, för att uttrycka oss och nu mer än någonsin i arbetslivet. Samhället och arbetet präglas av stora förändringar och vi har många framtida utmaningar som behöver mötas. Då behöver vi kunna vara kreativa och innovativa i hur vi hanterar dem. Vi behöver se möjligheter och inte bara problem, vi behöver samarbeta, skapa nya lösningar baserade på olika kontexter.
I den här kursen kommer vi att undersöka själva ursprunget till kreativitet, liksom vad som hindrar den och vad du kan göra för att utveckla din kreativitet. Vi kommer att undersöka olika aspekter av kreativitet, dess historia, olika faser och hur man kommer i flow. Du får verktyg att skapa och utföra en kreativ workshop. Kursen bygger på övningar, samtal, aktivt lyssnande, filmer och enskilda uppgifter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2094 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Olika aspekter av kreativitet kommer att undersökas och olika tekniker och verktyg presenteras för att utveckla kreativitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-        Kunna beskriva olika aspekter av kreativitet och varför kreativitet behövs

-        Redogöra för vad som hindrar och stärker kreativitet både hos individer, grupper och organisationer.

-        Kunna använda olika metoder och verktyg för att utveckla kreativitet

-        Utveckla och leda en kreativ workshop

Kursupplägg

Kursen består av halvdagsseminarier, hemuppgifter samt att planera och genomföra en kreativ workshop.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast för masterprogram TIPDM, spåret IPDC har företräde

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande och minst 7 hp i Produkt design

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Big Magic:How to live a creative life and let go of your fear,

By Elisabeth Gilbert, Bloomsbury publishing 2016, paperback,  ISBN10 1408866757

Creative confidence:unleaching the creative potential within us all,
By  Tom Kelley and David Kelley, William Collins publisher, Paperback 2015, ISBN10 0008139385

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagande på seminarier 80%.

Godkända hemuppgifter och övningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2094

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd