Hoppa till huvudinnehållet

MF2096 Avancerad formgivning 3,0 hp

Kursen syftar till att genom övning öka förmågan att skapa form av hög kvalitet. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2096 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar inom formlära och formgivning sker inledningsvis varje vecka. Både kvantitet och kvalitet är av största vikt, likaså studentens dokumentation och reflektion över övningarna. Efter genomgång arbetar studenterna enskilt under veckan med övningen som avslutas med diskussioner i seminarieform veckan efter.

Under den andra delen av kursen genomförs ett mindre designprojekt med fokus på gestaltning baserat på de tidigare övningarna. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa abstrakt form av hög kvalitet avseende proportioner, komposition och uttryck.
  • tillämpa principer inom formlära på designen av en enklare produkt.
  • diskutera hur formen påverkar upplevelsen och förståelsen av en produkt.
  • på ett detaljerat och beskrivande sätt diskutera formgivningen av ett objekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i industridesign och formgivning 15 hp motsvarande innehållet i kurserna MF1061 Introduktion till design och produktframtagning och MF1062 Design och produktframtagning tillsammans.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avancerad formgivning innebär att mycket arbete kommer utföras på egen hand men utifrån tydliga riktlinjer. Det kommer inte finnas några genvägar för att tillgodogöra sig kursens innehåll. Likaså är aktivt deltagande i seminarierna en förutsättning för att utvecklas som formgivare.

Övriga krav för slutbetyg

Studenten skall ha gjort samtliga övningar med dokumentation inlämnade på en nivå rimlig för kursens omfattning.

Aktivt deltagande på seminarier, övningar och presentationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2096

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges som valbar kurs för studenter på spåret Teknisk design inom masterprogrammet Integrerad produktdesign.