MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp

Machine Design

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar ett tillämpat ämne där tidigare inhämtad kunskap ska tillämpas och integreras med viss ny teori som förmedlas. Kursinnehållet kan delas in i tre huvuddelar:

1. Systemkonstruktion av produkter innehållande:

 • Drivenheter
 • Transmissioner
 • Förband

2. Konstruktiv utformning

 • Lastbärande strukturer, lastinföring
 • Kraftflöden, kälformer
 • Materialval
 • Tillverkningsanpassning

3. Dokumentation och kommunikation

 • Ritningar
 • Måttsättning, toleranssättning

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Konstruera och detaljutforma maskintekniska produkter baserat på ingenjörsmässiga överväganden.
 • Ta fram belastningsunderlag för maskintekniska produkter och dess ingående komponenter.
 • Tillämpa olika konstruktionsprinciper för lastbärande och lastöverförande strukturer.
 • Välja konstruktionsmaterial och standardiserade komponenter i maskintekniska produkter.
 • Framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag av maskintekniska produkter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart.


Meddelas senast 4 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Björklund

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2101

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Björklund, stefan@md.kth.se (087906302)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.