Hoppa till huvudinnehållet

MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2101 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett tillämpat ämne där tidigare inhämtad kunskap ska tillämpas och integreras med viss ny teori som förmedlas. Kursinnehållet kan delas in i tre huvuddelar:

1. Systemkonstruktion av produkter innehållande:

 • Drivenheter
 • Transmissioner
 • Förband

2. Konstruktiv utformning

 • Lastbärande strukturer, lastinföring
 • Kraftflöden, kälformer
 • Materialval
 • Tillverkningsanpassning

3. Dokumentation och kommunikation

 • Ritningar
 • Måttsättning, toleranssättning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Konstruera och detaljutforma maskintekniska produkter baserat på ingenjörsmässiga överväganden.
 • Ta fram belastningsunderlag för maskintekniska produkter och dess ingående komponenter.
 • Tillämpa olika konstruktionsprinciper för lastbärande och lastöverförande strukturer.
 • Välja konstruktionsmaterial och standardiserade komponenter i maskintekniska produkter.
 • Framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag av maskintekniska produkter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2101

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sergei Glavatskih (segla@kth.se)