MF2113 Avancerad teknisk design 12,0 hp

Advanced Industrial Design Engineering

I kursen genomför studenterna ett verklighetsbaserat utvecklingsprojekt av en hög teknisk komplexitet för en uppdragsgivare med syfte att fullt ut integrera designprocessen och konstruktionsprocessen. Arbetet genomförs i grupper och i kursen stöttas arbetet genom handledning med fokus på både process och leveranser.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen syftar till att fullt ut integrera designprocessen med konstruktionsprocessen på en tekniskt avancerad nivå. I det utvecklingsprojekt som studenterna genomför i samarbete med en extern uppdragsgivare ska de olika delarna i respektive process knytas ihop till en detaljerad och väl fungerande helhet. Projektarbetet har antingen industriell eller forskningsinriktad anknytning och genomförs i grupper. Kursen har ett tydligt teknikfokus där uppdragsgivare väljs som kan erbjuda projekt av en hög teknisk komplexitet. Utmaningen för studenterna är att skapa lösningar där de tekniska kraven möts samtidigt som designen håller en hög nivå.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall studenterna för godkänt betyg E visa att de kan;

1. planera ett tekniskt komplext utvecklingsprojekt tillsammans med en uppdragsgivare.*
2. med hjälp av designmetoder anpassa produktutvecklingsprocessen utifrån ett slutanvändare- och konsumentperspektiv. *
3. anpassa presentations- och kommunikationsteknik till aktuuell uppdragsgivare och projekt. *

För högre betyg A-D skall studenterna dessutom visa att de kan;
4. strategiskt välja metoder för och systematiskt genomföra designprocessen inom det givna produktutvecklingsprojektet.
5. strategiskt välja metoder för och systematiskt genomföra en tekniskt utmanande konstruktionsprocess.
6. kritiskt analysera samspelet mellan designprocessen och konstruktionsprocessen i ett utvecklingsprojekt inom teknisk design.
7. diskutera föreslagna lösningars bidrag till hållbar utveckling

* Lärandemål som enbart har betygskriterier för F och E. E krävs för slutbetyg i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MF2112 Avancerad produktdesign, MF2102 Maskin konstruktion projektkurs, MF2104 Mekatronik i produktdesign och MF2032 Eco Design eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen baseras på studentens aktiva deltagande i grupparbeten, kvalitén på inlämnade uppgifter (både individuella och i grupp) och skrivuppgifter som exempelvis Peer Review.
Slutbetyget för hela kursen är A, B, C, D, E, FX, F. Slutbetyget sätts utifrån en viktad och sammanvägd bedömning av studentens uppfyllande av de olika lärandemålen. Målrelaterade betygskriterier kommer delges studenterna vid kursstart.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt på kursen krävs 80% närvaro på seminarier och medverkan i projektarbetet i en omfattning som motsvarar kursens storlek.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Claes Tisell

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2113

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd