Hoppa till huvudinnehållet

MF2114 Design för hållbarhet 3,0 hp

Kursen Design för hållbarhet bidrar till att skapa överblick över möjliga designangreppssätt som är relevanta för civilingenjörer inom design och produktframtagning att använda professionellt för engagemang i hållbarhetsomställning. Vidare prövas och används olika designmetoder i ett designprojekt för att konkretisera komplexitet inom hållbarhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2114 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen  Design för hållbarhet går igenom olika angreppssätt för design i utveckling av tekniska system som är relevanta att som civilingenjör inom design och produktframtagning använda professionellt för att engagera sig i hållbarhetsomställning. Genom att sätta hållbarhetsbegrepp i relation till design- och produktframtagningsprocessen med systemfokus syftar kursen till att bidra till att skapa överblick och förståelse för hur design på olika sätt kan användas i hållbarhetsomställning av industriella system. Med fokus på utveckling av tekniska system syftar kursen till att skapa förståelse för hur design på ett medvetet sätt kan påverka relationer mellan människor och teknik, för att på så sätt bidra till hållbarhetsomställning. Vidare främjar kursen lärande genom görande och i designprojektarbete används och prövas olika designmetoder för att konkretisera komplexitet inom hållbarhet.

 • Kursen fokuserar på utveckling av tekniska system och innefattar föreläsningar och övningar som går igenom olika angreppssätt för hur design kan bidra till hållbarhetsomställning.   
   
 • Kursen innefattar ett gruppbaserat designprojekt där förslag till hållbarhetsutveckling av tekniska system tas fram. Designprojektet är ett praktiskt moment som kräver närvaro och aktivt engagemang av studenterna och inkluderar interaktion med lärarna genom handledning.
 • Kursen inkluderar skrivuppgifter som bidrar till att synliggöra tyst kunskap och främjar kritiskt granskande och reflekterande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Beskriva och värdera olika möjliga angreppssätt för design att bidra till hållbarhetsomställning av industriella system.
 2. Använda relevanta designmetoder för att utveckla förslag till tekniska system.
 3. Kritiskt granska design av produkter och system i förhållande till hållbarhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenterna ska ha avslutat och erhållit godkänt betyg i:
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning (alternativt MF1018 Industriell design Prop),
MF1062 Design och produktframtagning,
MF1040 Design och produktframtagning, metodik
eller på ett annat sätt erhållit motsvarande kunskaper inom design.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DPR1 - Designprojektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2114

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd