MF212X Examensarbete inom inbyggda styrsystem, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Embedded Control Systems, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska:

- kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på ett givet problem

- inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom teknikområdet

- reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat

- kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

- visa fördjupad kunskap om principerna för ett inbyggt styrsystems uppbyggnad och funktion

- kunna föreslå, förklara och försvara konstruktions/design lösningar för inbyggda styrsystem

- visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med andra redogöra för och diskutera sina slutsatser för problemställningar och lösningar inom området inbyggda styrsystem.

- kunna demonstrera förmåga att självständigt formulera och lösa ett ingenjörsmässigt problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det huvudsakliga innehållet anpassas till den situation där examensarbetet förväntas utföras; ämnesfördjupningen, applikationsområde, akademisk- eller industriell miljö, nationellt eller internationellt fokus etc.

Studenten förväntas demonstrera sin förmåga att, med en hög grad av initiativförmåga och självständighet formulera och lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det måste innehålla ett signifikant tekniskt innehåll och ha en tydlig tillämpning inom inbyggda styrsystem.

Behörighet

Litteratur

Det förväntas att studenten använder moderna sökverktyg och databaser för att hitta relevant vetenskaplig litteratur och på kompletterande sätt finner annan dokumentation som stärker lärandet och problemlösningen.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

KTH-regler

Krav för slutbetyg

KTH-regler

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Damir Nesic (damirn@kth.se), Martin Törngren (martint@kth.se)

Examinator

Dejiu Chen <chen@md.kth.se>

Martin Törngren <martint@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.