MF213X Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Machine Design, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 MKN Exjobb för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60652

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  KTH Civilingenjörstudenter i TIPUM2 IPUB 

HT19 MKN Exjobb för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  50731

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  KTH Civilingenjörsstudenter i TIPUM2 IPUB 

VT20 MKN Exjobb för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60351

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  KTH Civilingenjörstudenter i TIPUM årskurs 2, spår IPUB 

HT18 MKN Exjobb för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  50850

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Lärare

  Kjell Andersson <kan@kth.se>

  Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

  Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

 • Målgrupp

  KTH Civilingenjörsstudenter i TIPUM2 IPUB 

Lärandemål

Utifrån de av KTH:s fastställda mål för examensarbete för civilingenjörsexamen ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

Kursens huvudsakliga innehåll

Utbilningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa ett maskintekniskt problem på ett ingenjörsmässigt sätt. Arbetet skall baseras på relevanta teorier och redovisas som en skriftlig rapport och en muntlig presentation. I examensarbetet ingår också att närvara vid de offentliga presentationerna av två andra examensarbeten på KTH, samt att opponera på en annan students examensarbete.

Examensarbetet måste ha ett signifikant maskintekniskt innehåll, medan fokus kan variera betydligt mellan olika examensarbeten. Exempel på olika fokus kan vara:

- utveckla ett nytt koncept för ett tekniskt system,

- konstruera och utvärdera en ny komponent i existerande tekniskt system,

- utred och utveckla nya konstruktionsmetoder och/eller -verktyg.

Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav, vilket bestäms av kursansvarig eller examinator, och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid en akademisk institution, inom ett industriellt företag, eller vid ett konsultföretag, i Sverige eller utomlands.

Behörighet

Av civilingenjörsprogrammet fastställda krav för att få påbörja ett examensarbete. Dessa krav återfinns i utbildningsplanen.

Litteratur

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Kursansvarig hanterar examensarbetsprocessen: i samråd med examinator utser handledare på KTH, väljer opponent till examensarbetet, samt ansvarar för registrering och publicering av examensarbetet.

Krav för slutbetyg

De av KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete för civilingenjörsexamen är:

Litteraturstudien är väl genomförd. Aktuell forskning och utveckling med bäring på arbetet redovisas på ett tydligt sätt. Vald metod är väl motiverad, baserad på vetenskap eller beprövad erfarenhet och utvärderad gentemot andra metoder. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.

Examensarbetets uppgift hanteras självständigt och systematiskt utifrån kritisk analys och syntes av relevant litteratur. Arbetet visar på helhetsyn. Väl valda databaser och sökverktyg används. Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.

Relevanta komplexa företeelser, frågeställningar och situationer identifieras i examensarbetet. Arbetet visar tydligt att dessa är väl hanterade och analyserade även om tillgänglig information är begränsad. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställning(ar) och dess resultat genomförs.

Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Ett kvalificerat arbete är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits. Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare. Tillgångar och begränsningar i det utförda arbetet är tydligt redovisade.

Vald strategi förklaras och implementeras på så sätt att utvecklade och utvärderade produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar, är anpassade till människors behov och förutsättningar. Hänsyn till relevanta samhällsmål tas på sådant sätt att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov inte äventyras.

Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Argumentationen för slutsatserna är väl genomförd. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet och slutsatserna med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter.

Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.

Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att pröva, värdera och även kunna förkasta idéer och lösningar i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till stora delar självständigt. 

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Sellgren, ulfs@md.kth.se, 08 790 7387

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.