MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp

Automation Technology

Tillverkningsindustrinbidrartillen stor del avexporten ide flestaindustriländergenom att produceramaskiner,fordon,elektrisk utrustningetc.Denna sektorär därförytterstviktigt förekonomin i dessaländer och för deras medborgare.För attbehålla sin konkurrenskraftpå den internationellamarknaden måsteföretagenförbättra sinproduktivitet,ochbehöver därför ingenjörermed kunskap omautomationsteknik.I den härkursen kommer du attlära dig omprinciper, metoderoch utrustning förautomatiseringochkontroll.Fokus ligger påapplikationer förtillverkningsindustrin,men den allmännateknikenkan tillämpas påen mängdandra områden.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • redogöra för generella principer, metoder och utrustningar för styrning och automatisering
 • välja passande komponenter för den aktuella tillämpningen, såsom ställdon, givare och styrsystem
 • konstruera, programmera och driftsätta enklare automatiserade anläggningar
 • redogöra för funktionen hos tillverkningsutrustning i teknikföretag, och föreslå hur produktiviteten kan höjas genom automatisering
 • redogöra för hur industrirobotar fungerar och hur de används, inklusive framtagning av styrprogram
 • beskriva hur enskilda komponenter sammanförs i automatiserade system där bearbetning, materialhantering, samordning, övervakning, montering och integrerad kvalitetskontroll ingår i styruppgifterna
 • ta hänsyn till miljömässiga, mänskliga och ekonomiska förutsättningar för systemens konstruktion och användning

Kursens huvudsakliga innehåll

Uppbyggnad, styrning, programmering, driftsättning och användning av automatiserade anläggningar, med fokus på tillverkningsutrustningar inom verkstadsindustrin.

Behörighet

MF1016 Elektroteknik

eller motsvarande

Svenska B och engelska A eller motsvarande

Litteratur

Tillgängligt via LMS för studenter antagna till kursen

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer (LAB1; 3 hp)
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Antonio Maffei (maffei@kth.se)

Examinator

Antonio Maffei <maffei@kth.se>

Påbyggnad

MG2032 Automatiseringsteknik, fk

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.