Hoppa till huvudinnehållet

MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp

Tillverkningsindustrinbidrartillen stor del avexporten ide flestaindustriländergenom att produceramaskiner,fordon,elektrisk utrustningetc.Denna sektorär därförytterstviktigt förekonomin i dessaländer och för deras medborgare.För attbehålla sin konkurrenskraftpå den internationellamarknaden måsteföretagenförbättra sinproduktivitet,ochbehöver därför ingenjörermed kunskap omautomationsteknik.I den härkursen kommer du attlära dig omprinciper, metoderoch utrustning förautomatiseringochkontroll.Fokus ligger påapplikationer förtillverkningsindustrin,men den allmännateknikenkan tillämpas påen mängdandra områden.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG1002 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar delområdena:

 • Automatiseringsteknikens grunder
 • Beskrivning av händelseförlopp
 • PLC-teknik
 • Givare och drivdon använda inom tillverkningsindustrin
 • ·Orientering om monteringsteknik – matare, sammanfogning, DFA
 • Användning av robotar
 • Materialhantering

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda korrekt terminologi, definiera begrepp, beskriva funktion och egenskaper hos ingående komponenter inom automatisering
 • redogöra för generella principer, metoder och utrustningar för styrning och automatisering – hur de fungerar, hur de används och programmeras, inklusive industrirobotar
 •  på ett systematiskt sätt beskriva händelseförlopp i en tillverkningsutrustning, ta fram logiska lösningar och styrgrafer, samt utarbeta lämpliga PLC-program i codeSys
 • välja passande komponenter för den aktuella tillämpningen, såsom ställdon, givare, styrsystem och industriell kommunikationsutrustning
 • konstruera, programmera och driftsätta enklare automatiserade anläggningar där bearbetning, materialhantering, montering, samordning och övervakning ingår i styruppgifterna

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1016 Elektroteknik

eller motsvarande

Svenska B och engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och kompendium kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment skall följa den nya examinationsformen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jerzy Mikler

Profile picture Antonio Maffei

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1002

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG2032 Automatiseringsteknik, fk

Kontaktperson

Jerzy Mikler (mikler@kth.se)