MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp

Automation Technology

Tillverkningsindustrinbidrartillen stor del avexporten ide flestaindustriländergenom att produceramaskiner,fordon,elektrisk utrustningetc.Denna sektorär därförytterstviktigt förekonomin i dessaländer och för deras medborgare.För attbehålla sin konkurrenskraftpå den internationellamarknaden måsteföretagenförbättra sinproduktivitet,ochbehöver därför ingenjörermed kunskap omautomationsteknik.I den härkursen kommer du attlära dig omprinciper, metoderoch utrustning förautomatiseringochkontroll.Fokus ligger påapplikationer förtillverkningsindustrin,men den allmännateknikenkan tillämpas påen mängdandra områden.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar delområdena:

 • Automatiseringsteknikens grunder
 • Beskrivning av händelseförlopp
 • PLC-teknik
 • Givare och drivdon använda inom tillverkningsindustrin
 • ·Orientering om monteringsteknik – matare, sammanfogning, DFA
 • Användning av robotar
 • Materialhantering

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda korrekt terminologi, definiera begrepp, beskriva funktion och egenskaper hos ingående komponenter inom automatisering
 • redogöra för generella principer, metoder och utrustningar för styrning och automatisering – hur de fungerar, hur de används och programmeras, inklusive industrirobotar
 •  på ett systematiskt sätt beskriva händelseförlopp i en tillverkningsutrustning, ta fram logiska lösningar och styrgrafer, samt utarbeta lämpliga PLC-program i codeSys
 • välja passande komponenter för den aktuella tillämpningen, såsom ställdon, givare, styrsystem och industriell kommunikationsutrustning
 • konstruera, programmera och driftsätta enklare automatiserade anläggningar där bearbetning, materialhantering, montering, samordning och övervakning ingår i styruppgifterna

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MF1016 Elektroteknik

eller motsvarande

Svenska B och engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och kompendium kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment skall följa den nya examinationsformen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Antonio Maffei

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1002

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

MG2032 Automatiseringsteknik, fk

Kontaktperson

Antonio Maffei (maffei@kth.se)