Hoppa till huvudinnehållet

MG1007 Modern underhållsteknik 6,0 hp

Kursen förklarar mekanismer som påverkar tillgängligheten i fabriken, belyser utveckling av underhållsstrategier och tar upp spjutspetsteknik och rekommenderade metoder (best practices) inom underhållsområdet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG1007 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar delområdena:

 • driftsäkerhet
 • felsätt -  identifiering
 • val av underhållstrategi
 • tillståndsbaserat underhåll
 • planering och ledning av underhåll

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda korrekt terminologi, definiera begrepp, beskriva tillförlitlighetsrelaterade egenskaper hos produktionssystem och underhållsorganisation
 • karakterisera systemets driftssäkerhet som funktion av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet 
 • på ett strukturerat sätt identifiera, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera felsätt i produktionssystem
 •   på ett systematiskt sätt välja lämplig och kostnadseffektiv underhållstrategi och utveckla adekvata, kostnadseffektiva underhållsprogram, samt planera, schemalägga och koordinera dem
 • identifiera och kravspecificera en tillståndsbaserad lösning
 • beskriva och kvantifiera en underhållsorganisation som passar till företagets behov och möjligheter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt
Engelska B eller motsvarande.

MG1024 Produktion, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Minst 120 hp på ingenjörsprogram

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

“The complete guide to Preventive and Predictive Maintenance" Industrial Press Inc. 2003 by Joel Levitt


Allt kursmaterial tillhandahålls via Canvas för registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment kommer erbjudas ersättningsuppgifter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro på föreläsningar 90%

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1007

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jerzy Mikler, jerzy.mikler@iip.kth.se