Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp

Bred översikt av svetsteknologins problemställningar med viss koncentration på avsnitten om svetsbarheten för olika slags stål samt svetsmetoder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61449

Rubriker med innehåll från kursplan MG1010 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Bred översikt av svetsteknologins problemställningar med viss koncentration på avsnitten om svetsbarheten för olika slags stål samt svetsmetoder. Svetslaborationer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svetsningens grundläggande materialteknik
 • redogöra för svetsningens grundläggande processteknik
 • redogöra för termiska skärmetoders grundläggande processteknik
 • redogöra för grundläggande hållfasthetslära (för svetsade förband)
 • utifrån material- och processtekniska data bedöma grundläggande risker för sprickning i svetsförband
 • utifrån material- och processtekniska data bedöma en konstruktions säkerhet mot haveri under normala driftsbetingelser
 • välja material och process lämpligt så att kombinationen ger en hållfast konstruktion

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 120 hp på ingenjörsprogram

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DELA - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
 • HEMA - Hemuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEMA - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

Kontaktperson

Joakim Hedegård (joakim.hedegard@swerim.se), Per Johansson (pj@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Student registrerad på tidigare kursversion kan examineras två år enligt den då gällande provuppsättningen.