Hoppa till huvudinnehållet

MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG1011 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fortsättning på svetstekniska och materialtekniska frågeställningar. Bred inrikting med svetsteknologins problemställningar i huvudfokus (svetsteknik är ett tvärvetenskapligt ämne). En viss koncentration görs på avsnitten om svetsbarhet för olika slags stål samt svetsmetoder, men även aluminium diskuteras. Hållfasthet i svetsförband fortsätter studeras i form av utmattning och kritisk sprickstorlek. Svetslaborationer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för materialteknologi med tillämpning på svetsade konstruktionselement och konstruktioner
 • redogöra för  svetsning av rostfria stål och lättmetaller
 • redogöra för vanliga automations- och mekaniseringslösningar vid svetsande tillverkning
 • beskriva vanliga svetsdefekter samt dess orsaker till uppkomst
 • redogöra för efterbehandlingsmetoder / egenskapsförbättrande metoder för svetsförband samt förbandskvalitet
 • beräkningsmässigt bedöma lämpligt materialval
 • beskriva brottmekanikens tillämpning på svetsade konstruktioner, samt analysera en haverikritisk konstruktions defekttolerans

Kursupplägg

Kursen går heltid 2 dagar/vecka. I snitt varannan vecka under 2 månader (okt-dec).  Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav. Utbildningen ges på svenska. Laborationer i svetsning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 120 hp på ingenjörsprogram samt MG1010 Svetsteknologi, ak, eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Svetsningens materialteknologi, all litteratur i svets ak, samt en del nytt som utdelas på lektionerna.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DEL1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen är skriftlig och utgörs av två delar, varav den ena är av s.k. flervalstyp medan den andra innehåller frågor av beskrivande karaktär. Kurslitteraturen får användas som hjälpmedel vid den sist nämnda delen. Räknedosor tillåtna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1011

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG2013 Svetsteknologi högre kurs, modul 1

MG2014 Svetsteknologi högre kurs, modul 2

MG2015 Svetsteknologi högre kurs, modul 3

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se