Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MG1012 Oförstörande provning 3,0 hp

Att ge grundläggande kännedom om metoder för oförstörande provning av svetsförband.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-02-10 programstuderande

Anmälningskod

60478

Rubriker med innehåll från kursplan MG1012 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Oförstörande provning är en kurs som ger dig främst teoretisk men även viss praktisk kunskap om detta område. Kursen genomförs i nära samarbete med industrin, vilket ger bra verklighetsförankring. Laborationer i OFP.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och förstå tillämpningen av vanliga metoder för oförstörande provning (OFP) av svetsförband
  • beskriva vilka defekttyper som kan detekteras med olika OFP-metoder
  • föreslå lämplig OFP-metod, eller kombination av OFP-metoder för kvalitetssäkring

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 120 hp på ingenjörsprogram samt MG1010 Svetsteknolgi allmän kurs, eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium "Oförstörande provning", KTH.

Nondestructive testing of welds, Raj Subramanian Jayakumar.

Studenten väljer själv vilken av ovanstående litteratur han/hon vill använda.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG2013 Svetsteknologi högre kurs, modul 1

MG2014 Svetsteknologi högre kurs, modul 2

MG2015 Svetsteknologi högre kurs, modul 3

Kontaktperson

Joakim Hedegård (joakim.hedegard@swerim.se), Per Johansson (pj@kth.se)