MG1024 Produktion 6,0 hp

Production

Kursen är en introduktion till området Produktion. Kursen visar på ett antal aktiviteter samt hur dessa kan fås att samverka och därigenom skapa förutsättningar för att kunden får en attraktiv produkt som uppfyller önskade egenskaper, under randvillkoren teknologi, ekonomi och miljö. 

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • Med egna ord redogöra för vad begreppet produktion
  innebär och vilka dess beståndsdelar är
 • Förklara vilken roll industriell produktion har i samhälle
  och företag
 • Beskriva hur ett produktionssystem kan utformas
 • Analysera olika produktionsflöden med hjälp av
  simuleringsverktyg
 • Beskriva vad automation innebär
 • Redogöra för fördelar och nackdelar med automation
 • Beskriva försörjningskedjors uppbyggnad
 • Med egna ord förklara vad begreppet Lean (resurseffektiv produktion) innebär

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger dig en introduktion till ämnet Produktion. Vi använder fågelperspektivet och ger dig en beskrivning av ämnet genom att utifrån ett varuproducerande företags strategiska mål närma oss de operativa aktiviteterna inom produktionen. Du får därigenom enkelt en förklaring till vad som styr de dagliga besluten eller den mer långsiktiga produktionsutvecklingen. Ett framgångsrikt företag har ett väl formulerat mål för sin verksamhet. Målet i sin tur är troligen en följd av att det i företaget finns en formulerad affärsidé eller affärsstrategi. Strategin är ett sätt att skapa samstämmighet i en organisation så att alla strävar åt samma håll med ett gemensamt mål. Strategierna finns ofta formulerade för olika funktioner i organisationen. Ett varuproducerande företag har formulerat en: Marknadsstrategi, Produktstrategi, Finansierings-strategi och Produktionsstrategi.

Kursupplägg

Kursens stomme utgörs av aktuell kurslitteratur. Föreläsningarna belyser hur olika företag arbetar med de moment som kurslitteraturen behandlar. Övningarna ger dig tillfälle att arbeta med de olika kursmomenten. Ett studiebesök under kursen ger dig en upplevelse av vad industriell produktion är. Laborationer där du kommer i kontakt med ett simuleringsverktyg ger dig praktisk erfarenhet av ett simuleringsverktyg

Behörighet

MJ1103 Introduktion till maskinteknik, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MJ1103 Introduktion till Maskinteknik

Litteratur

Olhager, Jan; Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion, Studentlitteratur, 2013

Simuleringskompendium, publiceras på Canvas

Automationskompendium, publiceras på Canvas

Föreläsningspresentationer, publiceras på Canvas

Utrustningskrav

Inget

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1; 3hp)

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

Examinator

Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

Påbyggnad

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.