Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen är en introduktion till området Produktion. Kursen visar på ett antal aktiviteter samt hur dessa kan fås att samverka och därigenom skapa förutsättningar för att kunden får en attraktiv produkt som uppfyller önskade egenskaper, under randvillkoren teknologi, ekonomi och miljö. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG1024 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • produktion genom tiderna, från hantverk till industri 4.0
 • principer för utformning och analys av produktionssystem
 • artikelberedning
 • utformning av/layout för produktionsanläggningar
 • aggregat- och masterproduktionsplanering,
 • automation och industrirobotar
 • flödesanalys av produktionslinor
 • hållbarhet i produktionssystem

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • beskriva olika produktionsparadigmer genom tiderna
 • beskriva produktionsutvecklingsprocessen och dess huvudaktiviteter
 • förklara principerna för Lean Manufacturing och hur det används
 • ta fram en produktionsplan för en specifik komponent med avseende på en given marknad/kundefterfrågan.
 • bygga en modell av en produktionslina och använda ett program för diskret händelsestyrd simulering för att analysera flödet
 • beskriva användningen av industrirobotar och automatisering i tillverkning
 • analysera en industrirobots funktion och prestanda i ett simuleringsprogram
 • redogöra för begrepp, systematiska metoder och standarder kring hållbarhet i produktionssystem

Kursupplägg

Kursens stomme utgörs av aktuell kurslitteratur. Föreläsningarna belyser hur olika företag arbetar med de moment som kurslitteraturen behandlar. Övningarna ger dig tillfälle att arbeta med de olika kursmomenten. Ett studiebesök under kursen ger dig en upplevelse av vad industriell produktion är. Laborationer där du kommer i kontakt med ett simuleringsverktyg ger dig praktisk erfarenhet av ett simuleringsverktyg

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1001 Maskinteknik introduktionskurs/MJ1103 Introduktion till maskinteknik/MF1061 Introduktion till design och produktframtagning

och

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik

eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MJ1103 Introduktion till Maskinteknik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tillhandahålls via Canvas för registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Övningarna är obligatoriska och måste redovisas för lärare.

Industribesöket är obligatoriskt och redovisas i en rapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Daniel Tesfamariam Semere

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1024

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp

Kontaktperson

Daniel Tesfamariam Semere