MG1025 Produktframtagning - tillverkning 6,0 hp

Product Realization - Manufacturing

Denna kurs tar upp produktframtagningsprocessen genom att integrera färdigheter som tidigare inhämtats om maskinkomponenter och produktionsteknik, sätta in dem i ett produktframtagningssammanhang, och metodiskt tillämpa dem i ett produktframtagningsprojekt.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter väl genomförd kurs kommer du att kunna:

 • Beskriva aktiviteterna i en produktframtagningsprocess och hur de beror av varandra
 •  genoföra ett tekniskt produktutvecklingsprojekt i grupp, från att ha formulerat produktkraven till att ha definierat tillverkningsmetoder
 • växla mellan abstraktionsnivåer, som funktion, principlösning och detaljlösning vid produktutveckling
 • redogöra för de vanligaste skärande och formande tillverkningsprocesser som används inom verkstadsindustrin, samt tillämpa dessa processer för att framställa enklare komponenter
 • välja tillverkningsprocess utifrån en komponents seriestorlek, form, precicion och mekaniska egenskaper
 • bereda enklare metalliska komponenter för tillverkning i manuella/numeriskt styrda verktygsmaskiner (svarv och fräs) , inkl. val av verktyg
 • använda grundläggande verkstadsteknisk mätteknik, för att verifiera funktion och kvalitet
 • beskriva produktframtagingsprocessen (råvara - konstruktion - tillverkning - produkt)
 • utföra en enklare måttsatt tillverkningsritning

I kursinformationen finns en detaljerad beskrivning (konkretiserade lärandemål för respektive kursmoment) av vad en kursdeltagare ska kunna efter genomgången kurs

Kursens huvudsakliga innehåll

En detaljs form, tillverkningsprecision och mekaniska egenskaper bestäms i hög grad av vald tillverkningsprocess. I kursen kommer du att studera de vanligaste förekommande skärande, och formande tillverkningsprocesserna som används i verkstadsindustrin. Några exempel är svarvning, fräsning, borrning, gjutning, samt plastisk formning.

Andra områden som behandlas i kursen är grundläggande verkstadsteknisk mätteknik för att verifiera funktion och kvalitet.

Undervisningen bedrivs integrerat i form av föreläsningar, övningar och laborationer. För att du ska få praktisera de kunskaper du tillägnar dig i kursen ingår handfasta laborationer i mekanisk verkstad.

Kursupplägg

Period 1
Föreläsningar 13 h
Övningar 26 h
Lab 3 h

Behörighet

Obligatorisk för CMAST3

Rekommenderade förkunskaper

MF1044 Maskinkomponenter, eller motsvarande

MG1024 Produktion, eller motsvarande

Litteratur

Kompendium "Produktframtagning-tillverkning"

"Formler och tabeller för mekanisk kontruktion" Karl Björk

Dessutom tillkommer extra kurslitteratur i form av laborationshäften, förläsningsanteckningar och övningsuppgifter. Dessa läggs ut på Bilda under kursens gång.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNB - Övningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

ÖVN A: Laborationer och inlämningsuppgifter, 3hp

PRO 1: Rapport med tillverkningsunderlag, 3hp

Krav för slutbetyg

 • Laborationer inklusive förberedelser
 • Inlämningsuppgifter
 • Godkända projektuppgifter

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Olle Jönsson, olle.jonsson@iip.kth.se

Examinator

Olle Jönsson <ollej@kth.se>

Påbyggnad

Lämplig påbyggnadskurs MG1001 Tillverkningsteknik (läses delvis parallellt)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.