Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

I denna kurs lär du dig en strukturerad arbetsmetodik som kan användas för vanliga arbetsuppgifter i alla moderna 3D CAD-system för mekanisk konstruktion.

Denna kurs motsvarar momentet Grundläggande CAD i kurserna MF1061, MF1001/MJ1103 och MG2128.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG1028 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Systemintroduktion och enkel detaljmodellering i ett modernt 3D-CAD-system
 • Fortsatt detaljmodellering och sammanställningsmodellering
 • Dokumentation: Detalj- och sammanställningsritningar
 • Självständigt arbete med inlämningsuppgift utanför schemalagd tid

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt och på ett strukturerat sätt skapa:
  - parametriserade detaljmodeller
  - sammanställningsmodeller av detaljmodeller
  - mekanismmodeller med animering
  - enkla måttsatta detaljritningar
  - sammanställningsritningar med sprängskiss och stycklista
  i ett modernt CAD-system

Kursupplägg

Tre korta introduktionsföreläsningar om en lektion vardera, som var och en följs av en efterföljande CAD-övning om tre timmar.

En inlämningsuppgift där studenten tillämpar de tillägnade kunskaperna och färdigheterna för en modell av en tilldelad produkt och redovisar detta vid dator för ansvariga lärare.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

CAD-programmet som används finns i alla allmänna datorsalar på KTH campus, men kan för den som så önskar också laddas ner till egen Windows-dator från KTH programdistribution.

Kurslitteratur

Kursmaterial i Grundläggande CAD, Lasse Wingård & Per Johansson (pdf-dokument som kan laddas ner
från LMS av registrerade kursdeltagare).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Laborationer och inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Laborationer och inlämninguppgift måste redovisas för lärare på plats i datorsal.
Högre betyg kan erhållas genom att göra en utökad inlämningsuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Wingård

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1028

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG2028/MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning

MG2022 Avancerad CAD och FFF, projektkurs

Kontaktperson

Per Johansson (pj@kth.se)

Övrig information

Får ej läsas av den som läst MF1061, MF1001 eller MG2128, eller motsvarande.