MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Design and Product Realization, First Cycle

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som uppfyller kraven på självständigt arbete för kandidatexamen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjort examensarbete ska du kunna

 • formulera problem och tillämpa metodik inom ämnesområdena Industriell produktion och Industriell ekonomi och organisation
 • tillämpa kunskap och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom det givna fördjupningsområdet
 • planera ditt eget arbete så att givna delmål nås
 • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen
 • presentera arbetet i en teknisk rapport, som uppfyller de givna kraven på innehåll, struktur och språk
 • hänvisa till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i rapporten
 • skriva en sammanfattning av rapporten på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
 • utföra muntliga presentationer med krav på att hålla tiden och att vara tydlig i innehåll, språk, framförande och illustrationer
 • granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet består i ett självständigt arbete inom ett problemområde som bestäms av examinator. Det skall normalt utgöra en del av en inriktning på grundnivå. Arbetet ska redovisas i en skriftlig rapport och redovisas muntligt vid ett öppet seminarium

Kursupplägg

Kursen består inledningsvis av en seminarieserie inom valt område

Arbetet som sker i grupper om två studenter med stöd av en handledare

Arbetet avrapporteras vid två tillfällen, efter halva tiden med opponering, och avslutningsvis med examinering

Behörighet

Antagen till studier i åk 3 på P-programmet

samt

MG1006 DoP - Tillverkningsteknik
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 108 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det åligger examinator att tillse att studenten har lämplig ämnesfördjupning samt att studenten avklarat tillräcklig del av studierna innan examensarbetet påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas.

Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt på engelska eller svenska.

Deltagande i opposition av annat examensarbete krävs.

Examensarbetet kommer att bedömas enligt fastlagda kriterier inom bedömningsområdena Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll och Presentation.

Betyget sätts av examinator som en helhetsbedömning efter det att examensarbetesrapporten har plagieringsgranskats.

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd, enligt någon av de tre bedömningsgrunderna.

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 15 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Anders Hansson, anders.hansson@iip.kth.se

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Övrig information

Kursval görs 1-15 nov.

Påbyggnad

Kurser inom fördjupningen Industriell produktion eller Industriell ekonomi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.