MG110X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Production Engineering, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50875

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ove Bayard <oveb@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Lärare

  Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

 • Målgrupp

  Antagning endast efter särskild överenskommelse med kursansvarig

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

 • självständigt identifiera, formulera, bedöma och hantera problem inom ämnesområdet "Industriell produktion"
 • visa en grundläggande förmåga att tillämpa kunskap, metodik och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom ämnesområdet
 • redogöra för den vetenskapliga grunden och tillämpliga metoder inom industriell produktion, samt visa fördjupad kunskap inom någon del av detta ämnesområde
 • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning, värdera den erhållna informationen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom ämnesområdet, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbarhets-aspekter
 • planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt, i dialog med olika grupper, redogöra för och diskutera information, problem och lösningar:
  - presentera arbetet i en vetenskaplig rapport, som uppfyller de givna kraven på innehåll, struktur och språk
  - hänvisa till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i rapporten
  - skriva en sammanfattning av rapporten på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
  - utföra muntliga presentationer med krav på att hålla tiden och att vara tydlig i innehåll, språk, framförande och illustrationer
  - granska och ge synpunkter på ett annat examensarbete och kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet "Teknik"

Kursens huvudsakliga innehåll

Ett givet gemensamt huvudtema inom vilket studenterna självständigt ska formulera sitt eget problem

Inspirationsföreläsningar kring det givna temat

Stödjande föreläsningar kring vetenskapligt arbete: informationssökning, rapportskrivning, m.m.

Muntliga presentationer vid seminarier

Under hela kursen: självständigt arbete med problemformulering, informationssökning, projektplanering och projektuppföljning, muntliga presentationer och rapportskrivning

Kursupplägg

Seminarier, litteratursökning, rapportskrivning, muntliga redovisningar, opposition på annat examensarbete

Behörighet

Antagen till (CMAST, CDEPR, CMATD, CFATE) år 3, samt 120 hp avklarat

Litteratur

Publiceras via Bilda

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd examensuppgift (XUPP; 15 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Mats Bejhem (bejhem@kth.se), Ove Bayard (bayard@kth.se)

Examinator

Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

Ove Bayard <oveb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.