Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG115X (VT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ett givet gemensamt huvudtema inom vilket studenterna självständigt ska formulera sitt eget problem

Inspirationsföreläsningar kring det givna temat

Stödjande föreläsningar kring vetenskapligt arbete: informationssökning, rapportskrivning, m.m.

Muntliga presentationer vid seminarier

Under hela kursen: självständigt arbete med problemformulering, informationssökning, projektplanering och projektuppföljning, muntliga presentationer och rapportskrivning

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

 • självständigt identifiera, formulera, bedöma och hantera ett problem inom ämnesområdet "Produktframtagning och industriell ekonomi"
 • visa en grundläggande förmåga att tillämpa kunskap, metodik och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom ämnesområdet
 • redogöra för den vetenskapliga grunden och tillämpliga metoder inom industriell produktion, samt visa fördjupad kunskap inom någon del av detta ämnesområde
 • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning, värdera den erhållna informationen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom ämnesområdet "Produktframtagning och industriell ekonomi", med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbarhets-aspekter
 • exemplifiera och beskriva hur teknik, ekonomi och ledarskapsfrågor samverkar i det egna problemet
 • planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar:
  - presentera arbetet i en vetenskaplig rapport, som uppfyller de givna kraven på innehåll, struktur och språk
  - hänvisa till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i rapporten
  - skriva en sammanfattning av rapporten på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
  - utföra muntliga presentationer med krav på att hålla tiden och att vara tydlig i innehåll, språk, framförande och illustrationer
  - granska och ge synpunkter på annat examensarbete och kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet "Teknik"

Kursupplägg

Seminarier, litteratursökning, rapportskrivning, muntliga redovisningar, opposition på annat examensarbete

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till CINEK3 PFRI, och uppfyller de av civilingenjörsprogrammet fastställda kraven för att få påbörja ett examensarbete. Dessa krav återfinns i utbildningsplanen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Publiceras via Canvas

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd examensuppgift (XUPP; 15 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Wingård

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG115X

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lasse Wingård (lw@kth.se)