Hoppa till huvudinnehållet

MG1400 Tillämpad industriell produktion 6,0 hp

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som visar färdighet att tillämpa tidigare tekniska studier i praktik och dokumentera processen skriftligt.

För att bli antagen till kursen krävs att man antagits till sommarpraktikprogram vid Scania eller Sandvik enligt överenskommelse med företagen. Ansökan till dessa program sker via företagens hemsidor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG1400 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektarbete inom det produktionstekniska området, som visar färdighet att tillämpa tidigare tekniska studier i praktik och dokumentera processen skriftligt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa kunskap och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda området
  • tillsammans med handledare planera sitt eget arbete så att givna delmål nås
  • presentera sitt arbete i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk

Kursupplägg

Kursen genomförs som sommarpraktikprogram vid Scania eller Sandvik enligt överenskommelse med företagen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt aktivaactive studies studier på ingenjörsprogram

Rekommenderade förkunskaper

Behörighet till studier i åk 2 på ingenjörsprogram

MJ1103 Introduktion till maskinteknik,
MF1001 Maskinteknik,
MF1046 Design och Produktframtagning, Introduktion eller
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning

eller motsvarande

Utrustning

Inget

Kurslitteratur

Beroende på individuellt behov

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt arbete krävs godkänd slutrapport och seminarieredovisning av projektarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG1400

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MG1024 Produktion

Kurser inom fördjupningen Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård, lw@kth.se

Övrig information

Antagning endast efter godkännande av examinator