Hoppa till huvudinnehållet

MG2016 Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE/IWE 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2016 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar, praktikfallstudier och föredrag om applikationslösningar

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bestämma hur val av material och komponenter i svetsade konstruktioner ska utföras (Best Practice)
 • redogöra för och använda viktiga standarder för kvalitetssäkring och tillverkning av svetsade konstruktioner
 • bestämma hur val av material och komponenter i svetsade konstruktioner ska utföras (Best Practice)
 • ta fram lämpliga procedurer för svetsande tillverkning (WPS:er)
 • sammanställa och presentera gällande krav för specifika fall för svetsade konstruktioner
 • redovisa innehållet i  styrande dokument som svetsplan och kontrollplan
 • redogöra för när tredjepartscertifiering och -kontroll behövs, samt vilken dokumentation som behövs
 • diskutera behov och nivå av oförstörande och förstörande provning

Kursupplägg

Kursen är en intensivkurs under några hela veckor. Externa experter ger föreläsningar och övningar inom sina områden. Gemensamma diskussioner i samband med föreläsningar Redovisning och rapportering av fallstudie samt labbuppgifter Tentamen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs
MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs
MG1012 Oförstörande provning

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1010 Svetsteknologi allmän kurs

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

MG2013 Svetsteknologi hk, modul 1

MG2014 Svetsteknologi hk, modul 2

MG2015 Svetsteknologi hk, modul 3

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

SIS HB 514 Kvalitetssäkring vid svetsning

Utdelat material under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DEL1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Fallstudie, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Utöver godkända examinationsmoment krävs godkänd närvaro

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2016

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

Övrig information

Endast för studenter på program vid KTH. Antagning endast efter särskild ansökan.